Löydetty 93 Tulokset: Pistewv

 • deuro apo libanou numfh deuro apo libanou eleush kai dieleush apo archV pistewV apo kefalhV sanir kai ermwn apo mandrwn leontwn apo orewn pardalewn (Cântico dos Cânticos 4, 8)

 • kai eunoucoV o mh ergasamenoV en ceiri anomhma mhde enqumhqeiV kata tou kuriou ponhra doqhsetai gar autw thV pistewV cariV eklekth kai klhroV en naw kuriou qumhresteroV (Sabedoria 3, 14)

 • ean uposteilhtai ouk eudokei h yuch mou en autw o de dikaioV ek pistewV mou zhsetai (Habacuc 2, 4)

 • kai hresen o logoV enwpion pantoV tou plhqouV kai exelexanto stefanon andra plhrh pistewV kai pneumatoV agiou kai filippon kai procoron kai nikanora kai timwna kai parmenan kai nikolaon proshluton antiocea (Atos dos Apóstolos 6, 5)

 • stefanoV de plhrhV pistewV kai dunamewV epoiei terata kai shmeia megala en tw law (Atos dos Apóstolos 6, 8)

 • oti hn anhr agaqoV kai plhrhV pneumatoV agiou kai pistewV kai proseteqh ocloV ikanoV tw kuriw (Atos dos Apóstolos 11, 24)

 • anqistato de autoiV elumaV o magoV outwV gar meqermhneuetai to onoma autou zhtwn diastreyai ton anqupaton apo thV pistewV (Atos dos Apóstolos 13, 8)

 • paragenomenoi de kai sunagagonteV thn ekklhsian anhggeilan osa epoihsen o qeoV met autwn kai oti hnoixen toiV eqnesin quran pistewV (Atos dos Apóstolos 14, 27)

 • meta de hmeraV tinaV paragenomenoV o fhlix sun drousillh th gunaiki autou oush ioudaia metepemyato ton paulon kai hkousen autou peri thV eiV criston pistewV (Atos dos Apóstolos 24, 24)

 • di ou elabomen carin kai apostolhn eiV upakohn pistewV en pasin toiV eqnesin uper tou onomatoV autou (Romanos 1, 5)

 • touto de estin sumparaklhqhnai en umin dia thV en allhloiV pistewV umwn te kai emou (Romanos 1, 12)

 • dikaiosunh gar qeou en autw apokaluptetai ek pistewV eiV pistin kaqwV gegraptai o de dikaioV ek pistewV zhsetai (Romanos 1, 17)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina