1. ta tekna upakouete toiV goneusin umwn en kuriw touto gar estin dikaion

2. tima ton patera sou kai thn mhtera htiV estin entolh prwth en epaggelia

3. ina eu soi genhtai kai esh makrocronioV epi thV ghV

4. kai oi patereV mh parorgizete ta tekna umwn all ektrefete auta en paideia kai nouqesia kuriou

5. oi douloi upakouete toiV kurioiV kata sarka meta fobou kai tromou en aplothti thV kardiaV umwn wV tw cristw

6. mh kat ofqalmodouleian wV anqrwpareskoi all wV douloi tou cristou poiounteV to qelhma tou qeou ek yuchV

7. met eunoiaV douleuonteV tw kuriw kai ouk anqrwpoiV

8. eidoteV oti o ean ti ekastoV poihsh agaqon touto komieitai para tou kuriou eite douloV eite eleuqeroV

9. kai oi kurioi ta auta poieite proV autouV anienteV thn apeilhn eidoteV oti kai umwn autwn o kurioV estin en ouranoiV kai proswpolhyia ouk estin par autw

10. to loipon adelfoi mou endunamousqe en kuriw kai en tw kratei thV iscuoV autou

11. endusasqe thn panoplian tou qeou proV to dunasqai umaV sthnai proV taV meqodeiaV tou diabolou

12. oti ouk estin hmin h palh proV aima kai sarka alla proV taV arcaV proV taV exousiaV proV touV kosmokratoraV tou skotouV tou aiwnoV toutou proV ta pneumatika thV ponhriaV en toiV epouranioiV

13. dia touto analabete thn panoplian tou qeou ina dunhqhte antisthnai en th hmera th ponhra kai apanta katergasamenoi sthnai

14. sthte oun perizwsamenoi thn osfun umwn en alhqeia kai endusamenoi ton qwraka thV dikaiosunhV

15. kai upodhsamenoi touV podaV en etoimasia tou euaggeliou thV eirhnhV

16. epi pasin analabonteV ton qureon thV pistewV en w dunhsesqe panta ta belh tou ponhrou ta pepurwmena sbesai

17. kai thn perikefalaian tou swthriou dexasqe kai thn macairan tou pneumatoV o estin rhma qeou

18. dia pashV proseuchV kai dehsewV proseucomenoi en panti kairw en pneumati kai eiV auto touto agrupnounteV en pash proskarterhsei kai dehsei peri pantwn twn agiwn

19. kai uper emou ina moi doqeih logoV en anoixei tou stomatoV mou en parrhsia gnwrisai to musthrion tou euaggeliou

20. uper ou presbeuw en alusei ina en autw parrhsiaswmai wV dei me lalhsai

21. ina de eidhte kai umeiV ta kat eme ti prassw panta umin gnwrisei tucikoV o agaphtoV adelfoV kai pistoV diakonoV en kuriw

22. on epemya proV umaV eiV auto touto ina gnwte ta peri hmwn kai parakalesh taV kardiaV umwn

23. eirhnh toiV adelfoiV kai agaph meta pistewV apo qeou patroV kai kuriou ihsou cristou

24. h cariV meta pantwn twn agapwntwn ton kurion hmwn ihsoun criston en afqarsia amhn [proV efesiouV egrafh apo rwmhV dia tucikou]

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina