1. kai egeneto en etei tritw tw wshe uiw hla basilei israhl ebasileusen ezekiaV uioV acaz basilewV iouda

2. uioV eikosi kai pente etwn hn en tw basileuein auton kai eikosi kai ennea eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou abou qugathr zacariou

3. kai epoihsen to euqeV en ofqalmoiV kuriou kata panta osa epoihsen dauid o pathr autou

4. autoV exhren ta uyhla kai sunetriyen pasaV taV sthlaV kai exwleqreusen ta alsh kai ton ofin ton calkoun on epoihsen mwushV oti ewV twn hmerwn ekeinwn hsan oi uioi israhl qumiwnteV autw kai ekalesen auton neesqan

5. en kuriw qew israhl hlpisen kai met' auton ouk egenhqh omoioV autw en basileusin iouda kai en toiV genomenoiV emprosqen autou

6. kai ekollhqh tw kuriw ouk apesth opisqen autou kai efulaxen taV entolaV autou osaV eneteilato mwush

7. kai hn kurioV met' autou en pasin oiV epoiei sunhken kai hqethsen en tw basilei assuriwn kai ouk edouleusen autw

8. autoV epataxen touV allofulouV ewV gazhV kai ewV oriou authV apo purgou fulassontwn kai ewV polewV ocuraV

9. kai egeneto en tw etei tw tetartw basilei ezekia autoV eniautoV o ebdomoV tw wshe uiw hla basilei israhl anebh salamanassar basileuV assuriwn epi samareian kai epoliorkei ep' authn

10. kai katelabeto authn apo telouV triwn etwn en etei ektw tw ezekia autoV eniautoV enatoV tw wshe basilei israhl kai sunelhmfqh samareia

11. kai apwkisen basileuV assuriwn thn samareian eiV assuriouV kai eqhken autouV en alae kai en abwr potamw gwzan kai orh mhdwn

12. anq' wn oti ouk hkousan thV fwnhV kuriou qeou autwn kai parebhsan thn diaqhkhn autou panta osa eneteilato mwushV o douloV kuriou kai ouk hkousan kai ouk epoihsan

13. kai tw tessareskaidekatw etei basilei ezekiou anebh sennachrim basileuV assuriwn epi taV poleiV iouda taV ocuraV kai sunelaben autaV

14. kai apesteilen ezekiaV basileuV iouda aggelouV proV basilea assuriwn eiV laciV legwn hmarthka apostrafhti ap' emou o ean epiqhV ep' eme bastasw kai epeqhken o basileuV assuriwn epi ezekian basilea iouda triakosia talanta arguriou kai triakonta talanta crusiou

15. kai edwken ezekiaV pan to argurion to eureqen en oikw kuriou kai en qhsauroiV oikou tou basilewV

16. en tw kairw ekeinw sunekoyen ezekiaV taV quraV naou kuriou kai ta esthrigmena a ecruswsen ezekiaV basileuV iouda kai edwken auta basilei assuriwn

17. kai apesteilen basileuV assuriwn ton qarqan kai ton rafiV kai ton rayakhn ek laciV proV ton basilea ezekian en dunamei bareia epi ierousalhm kai anebhsan kai hlqon eiV ierousalhm kai esthsan en tw udragwgw thV kolumbhqraV thV anw h estin en th odw tou agrou tou gnafewV

18. kai ebohsan proV ezekian kai exhlqon proV auton eliakim uioV celkiou o oikonomoV kai somnaV o grammateuV kai iwaV uioV asaf o anamimnhskwn

19. kai eipen proV autouV rayakhV eipate dh proV ezekian tade legei o basileuV o megaV basileuV assuriwn tiV h pepoiqhsiV auth hn pepoiqaV

20. eipaV plhn logoi ceilewn boulh kai dunamiV eiV polemon nun oun tini pepoiqwV hqethsaV en emoi

21. nun idou pepoiqaV sautw epi thn rabdon thn kalaminhn thn teqlasmenhn tauthn ep' aigupton oV an sthricqh anhr ep' authn kai eiseleusetai eiV thn ceira autou kai trhsei authn outwV faraw basileuV aiguptou pasin toiV pepoiqosin ep' auton

22. kai oti eipaV proV me epi kurion qeon pepoiqamen ouci autoV outoV ou apesthsen ezekiaV ta uyhla autou kai ta qusiasthria autou kai eipen tw iouda kai th ierousalhm enwpion tou qusiasthriou toutou proskunhsete en ierousalhm

23. kai nun micqhte dh tw kuriw mou basilei assuriwn kai dwsw soi disciliouV ippouV ei dunhsh dounai seautw epibataV ep' autouV

24. kai pwV apostreyeiV to proswpon toparcou enoV twn doulwn tou kuriou mou twn elacistwn kai hlpisaV sautw ep' aigupton eiV armata kai ippeiV

25. kai nun mh aneu kuriou anebhmen epi ton topon touton tou diafqeirai auton kurioV eipen proV me anabhqi epi thn ghn tauthn kai diafqeiron authn

26. kai eipen eliakim uioV celkiou kai somnaV kai iwaV proV rayakhn lalhson dh proV touV paidaV sou suristi oti akouomen hmeiV kai ou lalhseiV meq' hmwn ioudaisti kai ina ti laleiV en toiV wsin tou laou tou epi tou teicouV

27. kai eipen proV autouV rayakhV mh epi ton kurion sou kai proV se apesteilen me o kurioV mou lalhsai touV logouV toutouV ouci epi touV andraV touV kaqhmenouV epi tou teicouV tou fagein thn kopron autwn kai piein to ouron autwn meq' umwn ama

28. kai esth rayakhV kai ebohsen fwnh megalh ioudaisti kai elalhsen kai eipen akousate touV logouV tou megalou basilewV assuriwn

29. tade legei o basileuV mh epairetw umaV ezekiaV logoiV oti ou mh dunhtai umaV exelesqai ek ceiroV mou

30. kai mh epelpizetw umaV ezekiaV proV kurion legwn exairoumenoV exeleitai hmaV kurioV ou mh paradoqh h poliV auth en ceiri basilewV assuriwn

31. mh akouete ezekiou oti tade legei o basileuV assuriwn poihsate met' emou eulogian kai exelqate proV me kai pietai anhr thn ampelon autou kai anhr thn sukhn autou fagetai kai pietai udwr tou lakkou autou

32. ewV elqw kai labw umaV eiV ghn wV gh umwn gh sitou kai oinou kai artou kai ampelwnwn gh elaiaV elaiou kai melitoV kai zhsete kai ou mh apoqanhte kai mh akouete ezekiou oti apata umaV legwn kurioV rusetai hmaV

33. mh ruomenoi errusanto oi qeoi twn eqnwn ekastoV thn eautou cwran ek ceiroV basilewV assuriwn

34. pou estin o qeoV aimaq kai arfad pou estin o qeoV sepfarouain kai oti exeilanto samareian ek ceiroV mou

35. tiV en pasin toiV qeoiV twn gaiwn oi exeilanto taV gaV autwn ek ceiroV mou oti exeleitai kurioV thn ierousalhm ek ceiroV mou

36. kai ekwfeusan kai ouk apekriqhsan autw logon oti entolh tou basilewV legwn ouk apokriqhsesqe autw

37. kai eishlqen eliakim uioV celkiou o oikonomoV kai somnaV o grammateuV kai iwaV uioV asaf o anamimnhskwn proV ezekian dierrhcoteV ta imatia kai anhggeilan autw touV logouV rayakou

“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina