1. ontoV eikostou kai enoV etouV sedekiou en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou amitaal qugathr ieremiou ek lobena

4. kai egeneto en tw etei tw enatw thV basileiaV autou en mhni tw dekatw dekath tou mhnoV hlqen naboucodonosor basileuV babulwnoV kai pasa h dunamiV autou epi ierousalhm kai periecarakwsan authn kai periwkodomhsan authn tetrapedoiV liqoiV kuklw

5. kai hlqen h poliV eiV sunochn ewV endekatou etouV tw basilei sedekia

6. en th enath tou mhnoV kai esterewqh o limoV en th polei kai ouk hsan artoi tw law thV ghV

7. kai diekoph h poliV kai panteV oi andreV oi polemistai exhlqon nuktoV kata thn odon thV pulhV ana meson tou teicouV kai tou proteicismatoV o hn kata ton khpon tou basilewV kai oi caldaioi epi thV polewV kuklw kai eporeuqhsan odon thn eiV araba

8. kai katediwxen h dunamiV twn caldaiwn opisw tou basilewV kai katelabon auton en tw peran iericw kai panteV oi paideV autou diesparhsan ap' autou

9. kai sunelabon ton basilea kai hgagon auton proV ton basilea babulwnoV eiV deblaqa kai elalhsen autw meta krisewV

10. kai esfaxen basileuV babulwnoV touV uiouV sedekiou kat' ofqalmouV autou kai pantaV touV arcontaV iouda esfaxen en deblaqa

11. kai touV ofqalmouV sedekiou exetuflwsen kai edhsen auton en pedaiV kai hgagen auton basileuV babulwnoV eiV babulwna kai edwken auton eiV oikian mulwnoV ewV hmeraV hV apeqanen

12. kai en mhni pemptw dekath tou mhnoV hlqen nabouzardan o arcimageiroV o esthkwV kata proswpon tou basilewV babulwnoV eiV ierousalhm

13. kai eneprhsen ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilewV kai pasaV taV oikiaV thV polewV kai pasan oikian megalhn eneprhsen en puri

14. kai pan teicoV ierousalhm kuklw kaqeilen h dunamiV twn caldaiwn h meta tou arcimageirou

16. kai touV kataloipouV tou laou katelipen o arcimageiroV eiV ampelourgouV kai eiV gewrgouV

17. kai touV stulouV touV calkouV touV en oikw kuriou kai taV baseiV kai thn qalassan thn calkhn thn en oikw kuriou sunetriyan oi caldaioi kai elabon ton calkon autwn kai aphnegkan eiV babulwna

18. kai thn stefanhn kai taV fialaV kai taV kreagraV kai panta ta skeuh ta calka en oiV eleitourgoun en autoiV

19. kai ta saffwq kai ta masmarwq kai touV upocuthraV kai taV lucniaV kai taV quiskaV kai touV kuaqouV a hn crusa crusa kai a hn argura argura elaben o arcimageiroV

20. kai oi stuloi duo kai h qalassa mia kai oi moscoi dwdeka calkoi upokatw thV qalasshV a epoihsen o basileuV salwmwn eiV oikon kuriou ouk hn staqmoV tou calkou autwn

21. kai oi stuloi triakonta pente phcwn uyoV tou stulou tou enoV kai spartion dwdeka phcewn periekuklou auton kai to pacoV autou daktulwn tessarwn kuklw

22. kai geisoV ep' autoiV calkoun kai pente phcewn to mhkoV uperoch tou geisouV tou enoV kai diktuon kai roai epi tou geisouV kuklw ta panta calka kai kata tauta tw stulw tw deuterw oktw roai tw phcei toiV dwdeka phcesin

23. kai hsan ai roai enenhkonta ex to en meroV kai hsan ai pasai roai epi tou diktuou kuklw ekaton

24. kai elaben o arcimageiroV ton ierea ton prwton kai ton ierea ton deutereuonta kai touV treiV touV fulattontaV thn odon

25. kai eunoucon ena oV hn epistathV twn andrwn twn polemistwn kai epta andraV onomastouV touV en proswpw tou basilewV touV eureqentaV en th polei kai ton grammatea twn dunamewn ton grammateuonta tw law thV ghV kai exhkonta anqrwpouV ek tou laou thV ghV touV eureqentaV en mesw thV polewV

26. kai elaben autouV nabouzardan o arcimageiroV kai hgagen autouV proV basilea babulwnoV eiV deblaqa

27. kai epataxen autouV basileuV babulwnoV en deblaqa en gh aimaq

31. kai egeneto en tw triakostw kai ebdomw etei apoikisqentoV tou iwakim basilewV iouda en tw dwdekatw mhni en th tetradi kai eikadi tou mhnoV elaben oulaimaradac basileuV babulwnoV en tw eniautw w ebasileusen thn kefalhn iwakim basilewV iouda kai exhgagen auton ex oikiaV hV efulatteto

32. kai elalhsen autw crhsta kai edwken ton qronon autou epanw twn qronwn twn basilewn twn met' autou en babulwni

33. kai hllaxen thn stolhn thV fulakhV autou kai hsqien arton dia pantoV kata proswpon autou pasaV taV hmeraV aV ezhsen

34. kai h suntaxiV autw edidoto dia pantoV para tou basilewV babulwnoV ex hmeraV eiV hmeran ewV hmeraV hV apeqanen .

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina