1. meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai anebh o ihsouV eiV ierosoluma

2. estin de en toiV ierosolumoiV epi th probatikh kolumbhqra h epilegomenh ebraisti bhqesda pente stoaV ecousa

3. en tautaiV katekeito plhqoV polu twn asqenountwn tuflwn cwlwn xhrwn ekdecomenwn thn tou udatoV kinhsin

4. aggeloV gar kata kairon katebainen en th kolumbhqra kai etarassen to udwr o oun prwtoV embaV meta thn tarachn tou udatoV ugihV egineto w dhpote kateiceto noshmati

5. hn de tiV anqrwpoV ekei triakontaoktw eth ecwn en th asqeneia

6. touton idwn o ihsouV katakeimenon kai gnouV oti polun hdh cronon ecei legei autw qeleiV ugihV genesqai

7. apekriqh autw o asqenwn kurie anqrwpon ouk ecw ina otan taracqh to udwr ballh me eiV thn kolumbhqran en w de ercomai egw alloV pro emou katabainei

8. legei autw o ihsouV egeirai aron ton krabbaton sou kai peripatei

9. kai euqewV egeneto ugihV o anqrwpoV kai hren ton krabbaton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera

10. elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin ouk exestin soi arai ton krabbaton

11. apekriqh autoiV o poihsaV me ugih ekeinoV moi eipen aron ton krabbaton sou kai peripatei

12. hrwthsan oun auton tiV estin o anqrwpoV o eipwn soi aron ton krabbaton sou kai peripatei

13. o de iaqeiV ouk hdei tiV estin o gar ihsouV exeneusen oclou ontoV en tw topw

14. meta tauta euriskei auton o ihsouV en tw ierw kai eipen autw ide ugihV gegonaV mhketi amartane ina mh ceiron ti soi genhtai

15. aphlqen o anqrwpoV kai anhggeilen toiV ioudaioiV oti ihsouV estin o poihsaV auton ugih

16. kai dia touto ediwkon ton ihsoun oi ioudaioi kai ezhtoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatw

17. o de ihsouV apekrinato autoiV o pathr mou ewV arti ergazetai kagw ergazomai

18. dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton qeon ison eauton poiwn tw qew

19. apekrinato oun o ihsouV kai eipen autoiV amhn amhn legw umin ou dunatai o uioV poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton patera poiounta a gar an ekeinoV poih tauta kai o uioV omoiwV poiei

20. o gar pathr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autoV poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umeiV qaumazhte

21. wsper gar o pathr egeirei touV nekrouV kai zwopoiei outwV kai o uioV ouV qelei zwopoiei

22. oude gar o pathr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwken tw uiw

23. ina panteV timwsin ton uion kaqwV timwsin ton patera o mh timwn ton uion ou tima ton patera ton pemyanta auton

24. amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me ecei zwhn aiwnion kai eiV krisin ouk ercetai alla metabebhken ek tou qanatou eiV thn zwhn

25. amhn amhn legw umin oti ercetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousontai thV fwnhV tou uiou tou qeou kai oi akousanteV zhsontai

26. wsper gar o pathr ecei zwhn en eautw outwV edwken kai tw uiw zwhn ecein en eautw

27. kai exousian edwken autw kai krisin poiein oti uioV anqrwpou estin

28. mh qaumazete touto oti ercetai wra en h panteV oi en toiV mnhmeioiV akousontai thV fwnhV autou

29. kai ekporeusontai oi ta agaqa poihsanteV eiV anastasin zwhV oi de ta faula praxanteV eiV anastasin krisewV

30. ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaqwV akouw krinw kai h krisiV h emh dikaia estin oti ou zhtw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantoV me patroV

31. ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhqhV

32. alloV estin o marturwn peri emou kai oida oti alhqhV estin h marturia hn marturei peri emou

33. umeiV apestalkate proV iwannhn kai memarturhken th alhqeia

34. egw de ou para anqrwpou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umeiV swqhte

35. ekeinoV hn o lucnoV o kaiomenoV kai fainwn umeiV de hqelhsate agalliasqhnai proV wran en tw fwti autou

36. egw de ecw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a edwken moi o pathr ina teleiwsw auta auta ta erga a egw poiw marturei peri emou oti o pathr me apestalken

37. kai o pemyaV me pathr autoV memarturhken peri emou oute fwnhn autou akhkoate pwpote oute eidoV autou ewrakate

38. kai ton logon autou ouk ecete menonta en umin oti on apesteilen ekeinoV toutw umeiV ou pisteuete

39. ereunate taV grafaV oti umeiV dokeite en autaiV zwhn aiwnion ecein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou

40. kai ou qelete elqein proV me ina zwhn echte

41. doxan para anqrwpwn ou lambanw

42. all egnwka umaV oti thn agaphn tou qeou ouk ecete en eautoiV

43. egw elhluqa en tw onomati tou patroV mou kai ou lambanete me ean alloV elqh en tw onomati tw idiw ekeinon lhyesqe

44. pwV dunasqe umeiV pisteusai doxan para allhlwn lambanonteV kai thn doxan thn para tou monou qeou ou zhteite

45. mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn proV ton patera estin o kathgorwn umwn mwshV eiV on umeiV hlpikate

46. ei gar episteuete mwsh episteuete an emoi peri gar emou ekeinoV egrayen

47. ei de toiV ekeinou grammasin ou pisteuete pwV toiV emoiV rhmasin pisteusete

“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina