1. Poèujte ovu rijeè, krave bašanske, što boravite na samarijskoj gori, tlaèite potrebite, ugnjetavate siromahe, govorite muževima: "Donesi da pijemo!"

2. Zakle se Jahve Gospod svetošæu svojom: "Dolaze vam, evo, dani kad æe vas izvlaèiti kukama, a posljednju od vas ostima.

3. Kroz pukotine æete izlaziti, ne obziruæ' se nikamo, i biti baèene prema Hermonu" - rijeè je Jahvina.

4. "Idite samo u Betel i griješite, u Gilgal i množite grijehe svoje! Prinosite svakog jutra žrtve, i desetine svaki treæi dan.

5. Palite tijesto uskislo na žrtvu zahvalnicu, oglasite žrtve dragovoljne, razglasite ih, jer to volite, sinovi Izraelovi" - rijeè je Jahve Gospoda.

6. "Zato dadoh da vam zubi èisti ostanu u svim gradovima vašim, ostavih vas bez kruha u svim selima vašim; pa ipak se ne obratiste k meni" - rijeè je Jahvina.

7. "Uskratih vam i kišu tri mjeseca prije žetve; pustih da kiši na jedan grad, al' ne i na drugi; jedno bi se polje nakvasilo, a drugo bi se - na koje ne pustih kiše - sasušilo.

8. Dva-tri grada lutahu tako u treæi da piju vode, ali se ne mogoše napiti, pa ipak se ne obratiste k meni" - rijeè je Jahvina.

9. "Udarah vas snijeæu i medljikom, sasuših vam vrtove i vinograde, proždriješe vam skakavci smokve i masline, pa ipak se ne obratiste k meni" - rijeè je Jahvina.

10. "Poslah na vas kugu poput kuge egipatske; mladiæe vaše poklah maèem, a konji vam bjehu k'o plijen odvedeni; napunih vam nosnice smradom iz tabora vašega, pa ipak se ne obratiste k meni" - rijeè je Jahvina.

11. "Obarah vas k'o što Bog obori Sodomu i Gomoru, bijaste k'o glavnja iz ognja istrgnuta, pa ipak se ne obratiste k meni" - rijeè je Jahvina.

12. "Stog æu, Izraele, ovako s tobom postupiti, i jer æu tako s tobom postupiti, pripravi se, Izraele, da susretneš Boga svoga!"

13. Jer, gle, on sazda planine i stvori vjetar, otkriva èovjeku misao svoju, on tvori zoru i mrak, i penje se na vrh visova zemaljskih, Jahve, Bog nad Vojskama, njegovo je ime.

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina