1. Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa.

2. Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras.

3. A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.

4. Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.

5. Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima.

6. Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan.

7. Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan.

8. Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji.

9. Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve."

10. Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu.

11. Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah

12. i Resen izmeðu Ninive i Kalaha (to je glavni grad).

13. Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,

14. pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.

15. Od Kanaana potjeèe Sidon, njegov prvenac, i Het.

16. Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani,

17. Hivijci, Arkijci, Sinijci,

18. Arvaðani, Semarjani i Hamaæani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše,

19. tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše.

20. To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.

21. A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi.

22. Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.

23. A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš.

24. Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera.

25. Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.

26. Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,

27. Hadoram, Uzal, Dikla,

28. Obal, Abimael, Šeba,

29. Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi.

30. Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku.

31. To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.

32. To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa.

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina