Trouvé 63 Résultats pour: Noa

 • Nadjene mu ime Noa, govoreæi: "Ovaj æe nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo." (Knjiga Postanka 5, 29)

 • Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet. (Knjiga Postanka 5, 32)

 • Ali je Noa našao milost u oèima Jahvinim. (Knjiga Postanka 6, 8)

 • Ovo je povijest Noina: Noa je bio èovjek pravedan i neporoèan u svom vremenu. S Bogom je Noa hodio. (Knjiga Postanka 6, 9)

 • Noa uèini tako. Sve kako mu je Bog naredio, tako je izvršio. (Knjiga Postanka 6, 22)

 • Noa uèini sve kako mu je Jahve naredio. (Knjiga Postanka 7, 5)

 • Onog dana uðe u korablju Noa i njegovi sinovi: Šem, Ham i Jafet, Noina žena i tri žene Noinih sinova s njima; (Knjiga Postanka 7, 13)

 • Istrijebi se svako biæe s površja zemaljskog: èovjek, životinje, gmizavci i ptice nebeske, sve se izbrisa sa zemlje. Samo Noa ostade i oni što bijahu s njim u korablji. (Knjiga Postanka 7, 23)

 • Kad je izminulo èetrdeset dana, Noa otvori prozor što ga je naèinio na korablji; (Knjiga Postanka 8, 6)

 • Prema veèeri golubica se vrati k njemu, i gle! u kljunu joj svjež maslinov list; tako je Noa doznao da su opale vode sa zemlje. (Knjiga Postanka 8, 11)

 • Šest stotina prve godine Noina života, prvoga mjeseca, prvog dana u mjesecu uzmakoše vode sa zemlje. Noa skine pokrov s korablje i pogleda: površina okopnjela. (Knjiga Postanka 8, 13)

 • I Noa iziðe, a s njime sinovi njegovi, žena njegova i žene sinova njegovih. (Knjiga Postanka 8, 18)


Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina