1. Tada se sabraše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: "Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa.

2. Još prije, dok je još Šaul bio kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Jahve ti je rekao: 'Ti æeš pasti moj izraelski narod i ti æeš biti knez nad Izraelom!'"

3. Tako doðoše sve izraelske starješine kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Jahvom; i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.

4. Trideset je godina bilo Davidu kad je postao kralj, a kraljevao je èetrdeset godina.

5. U Hebronu je kraljevao nad Judom sedam godina i šest mjeseci, a u Jeruzalemu kraljevaše trideset i tri godine nad svim Izraelom i nad Judom.

6. David krene s ljudima na Jeruzalem protiv Jebusejaca, koji su živjeli u onoj zemlji. Ali oni poruèiše Davidu: "Neæeš uæi ovamo! Slijepci æe te i kljasti odbiti!" (To je imalo znaèiti: David neæe uæi ovamo.)

7. Ipak David osvoji Sionsku tvrðavu, to jest Davidov grad.

8. Onoga dana reèe David: "Tko god pobije Jebusejce i popne se kroz prorov ..." A kljaste i slijepe mrzi David iz sve duše. (Stoga se kaže: Slijepci i kljasti neka ne ulaze u Hram.)

9. David se nastani u tvrðavi i prozva je Davidov grad. Tada David podiže zid unaokolo od Mila pa unutra.

10. David je postajao sve silniji, jer Jahve, Bog nad vojskama, bijaše s njim.

11. Tirski kralj Hiram posla k Davidu izaslanstvo i cedrova drveta, tesara i zidara, koji sagradiše dvor Davidu.

12. Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je vrlo uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskog naroda.

13. Po dolasku iz Hebrona David uze još inoèa i žena iz Jeruzalema; i rodi se Davidu još sinova i kæeri.

14. Evo imena djece koja mu se rodiše u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon,

15. Jibhar, Elišua, Nefeg, Jafija,

16. Elišama, Beeljada i Elifelet.

17. Kad su Filistejci èuli da su Davida pomazali za kralja nad Izraelom, iziðoše svi da se doèepaju Davida. Èuvši to, David siðe u svoj zaklon.

18. Filistejci doðoše i raširiše se po Refaimskoj dolini.

19. Tada David upita Jahvu: "Mogu li napasti Filistejce? Hoæeš li ih predati meni u ruke?" Jahve odgovori Davidu: "Napadni! Predat æu Filistejce tebi u ruke!"

20. Tada David doðe u Baal Perasim i ondje ih pobi. David reèe: "Jahve je preda mnom prodro meðu moje neprijatelje kao što voda prodire." Stoga se ono mjesto prozvalo Baal Perasim.

21. Ostavili su ondje svoje bogove; a David i njegovi ljudi odnesoše ih.

22. Filistejci opet doðoše i raširiše se po Refaimskoj dolini.

23. David opet upita Jahvu, a on mu odgovori: "Ne idi pred njih, nego im zaði za leða i navali na njih s protivne strane Bekaima.

24. Kad zaèuješ topot koraka po bekaimskim vrhovima, onda se požuri, jer æe tada Jahve iæi pred tobom da pobije filistejsku vojsku."

25. David uèini kako mu je zapovjedio Jahve i pobi Filistejce od Gibeona sve do ulaza u Gezer.

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina