1. Ovo su ljudi one pokrajine koji su se vratili iz sužanjstva u Babilonu, kamo ih bijaše odveo babilonski kralj Nabukodonozor. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad.

2. Stigli su oni i s njima Zerubabel, Ješua, Nehemija, Seraja, Reelaja, Nahamani, Mordokaj, Bilšan, Mispar, Bigvaj, Rehum i Baana. Evo popisa ljudi od naroda Izraelova:

3. sinovi Paroševi: dvije tisuæe stotinu sedamdeset i dva;

4. sinovi Šefatjini: tri stotine sedamdeset i dva;

5. Arahovi sinovi: sedam stotina sedamdeset i pet;

6. sinovi Pahat-Moabovi, to jest sinovi Ješuini i Joabovi sinovi: dvije tisuæe osam stotina i dvanaest;

7. Elamovi sinovi: tisuæu dvije stotine pedeset i èetiri;

8. sinovi Zatuovi: devet stotina èetrdeset i pet;

9. Zakajevi sinovi: sedam stotina i šezdeset;

10. Banijevi sinovi: šest stotina èetrdeset i dva;

11. Bebajevi sinovi: šest stotina dvadeset i tri;

12. sinovi Azgadovi: tisuæu dvije stotine dvadeset i dva;

13. Adonikamovi sinovi: šest stotina šezdeset i šest;

14. sinovi Bigvajevi: dvije tisuæe pedeset i šest;

15. Adinovi sinovi: èetiri stotine pedeset i èetiri;

16. sinovi Aterovi, od Ezekije: devedeset i osam;

17. Besajevi sinovi: tri stotine dvadeset i tri;

18. sinovi Jorini: stotinu i dvanaest;

19. Hašumovi sinovi: dvije stotine dvadeset i tri;

20. sinovi Gibarovi: devedeset i pet;

21. ljudi iz Betlehema: stotinu dvadeset i tri;

22. ljudi iz Netofe: pedeset i šest;

23. ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam;

24. ljudi iz Bet Azmaveta: èetrdeset i dva;

25. ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina èetrdeset i tri;

26. ljudi iz Rame i Gebe: šest stotina dvadeset i jedan;

27. ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva;

28. ljudi iz Betela i Aja: dvije stotine dvadeset i tri;

29. nebonski sinovi: pedeset i dva;

30. sinovi Magbiša: stotinu pedeset i šest;

31. sinovi jednoga drugog Elama: tisuæu dvije stotine pedeset i èetiri;

32. Harimovi sinovi: tri stotine i dvadeset;

33. sinovi Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i pet;

34. sinovi Jerihona: tri stotine èetrdeset i pet;

35. sinovi Senajini: tri tisuæe šest stotina trideset.

36. Sveæenici: Jedajini sinovi, to jest iz kuæe Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri;

37. sinovi Imerovi: tisuæu pedeset i dva;

38. Pašhurovi sinovi: tisuæu dvije stotine èetrdeset i sedam;

39. sinovi Harimovi: tisuæu i sedamnaest.

40. Leviti: sinovi Ješuini i Kadmielovi od Hodavjinovaca: sedamdeset i èetiri.

41. Pjevaèi: sinovi Asafovi: stotinu dvadeset i osam.

42. Vratari: sinovi Šalumovi, sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akubovi, sinovi Hatitini i sinovi Šobajevi: u svemu stotinu trideset i devet.

43. Netinci - sluge hramske: Sihini sinovi, sinovi Hasufini, sinovi Tabaotovi,

44. Kerosovi sinovi, Siahini sinovi, Fadonovi sinovi,

45. sinovi Lebanovi, sinovi Hagabini, sinovi Akubovi,

46. Hagabovi sinovi, Šamlajevi sinovi, Hananovi sinovi,

47. sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi Reajini,

48. Resinovi sinovi, Nekodini sinovi, Gazamovi sinovi,

49. sinovi Uzini, sinovi Faseahini, sinovi Besajevi,

50. Asnanini sinovi, Meunimovi sinovi, Nefusimovi sinovi,

51. sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufini, sinovi Harhurovi,

52. Baslutovi sinovi, Mehidini sinovi, Haršini sinovi,

53. sinovi Barkosovi, sinovi Sisrini, sinovi Tamahovi,

54. Nesiahovi sinovi, Hatifini sinovi.

55. Sinovi slugu Salomonovih: sinovi Sotajevi, sinovi Hasoferetovi, sinovi Farudini,

56. Jalini sinovi, Darkonovi sinovi, Gidelovi sinovi,

57. sinovi Šefatjini, sinovi Hatilovi, sinovi Pokeret-Hasebajimovi, sinovi Amijevi.

58. Svega netinaca i sinova slugu Salomonovih: tri stotine dvadeset i dva.

59. Oni koji su pošli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adana, Imera, a nisu mogli dokazati da li je njihov dom i njihovo sjeme izraelskog podrijetla:

60. sinovi Dalajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini - njih šest stotina pedeset i dva.

61. A od sveæenièkih sinova: Hobajini sinovi, Hakosovi sinovi, sinovi Barzilaja - onoga koji je uzeo za ženu jednu kæer Barzilaja Gileaðanina te se prozvao tim imenom.

62. Oni su tražili svoje rodoslovne popise, ali ih nisu našli. Bili su izluèeni iz sveæeništva.

63. I namjesnik im zabrani jesti od svetinja sve dok se ne pojavi sveæenik za Urim i Tumim.

64. Sav je zbor brojio èetrdeset i dvije tisuæe tri stotine i šezdeset duša,

65. ne raèunajuæi njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuæa tri stotine i sedam. Bijaše i dvije stotine pjevaèa i pjevaèica.

66. Njihovih je konja bilo sedam stotina trideset i šest, njihovih mazga dvije stotine èetrdeset i pet,

67. deva je bilo èetiri stotine trideset i pet, a njihovih magaraca ukupno šest tisuæa sedam stotina i dvadeset.

68. Stanovit broj obiteljskih glavara kad su stigli u Dom Jahvin, koji je u Jeruzalemu, dragovoljno su priložili darove za Dom Božji da bi se podigao na svome mjestu.

69. Dali su prema svojim moguænostima u riznicu šezdeset tisuæa drahmi zlata, pet tisuæa mina srebra i stotinu sveæenièkih haljina.

70. Sveæenici, leviti i dio naroda nastaniše se u Jeruzalemu; a vratari, pjevaèi, netinci i svi ostali Izraelci u svojim gradovima.

“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina