1. Filistejci skupiše svoje èete za rat i sastaše se kod Soka u Judeji. Tabor udariše izmeðu Soka i Azeke kod Efes Damima.

2. A Šaul i Izraelci skupiše se i utaboriše u Terebintskoj dolini, i svrstaše se za boj protiv Filistejaca.

3. Filistejci su stajali na gori s jedne strane, Izraelci na gori s druge strane, a dolina bila meðu njima.

4. Iz filistejskih redova izaðe jedan izazivaè. Zvao se Golijat, a bio je iz Gata. Visok bijaše šest lakata i jedan pedalj.

5. Na glavi je imao mjedenu kacigu, obuèen je bio u ljuskav oklop, a oklop mu težak pet tisuæa mjedenih šekela.

6. Na nogama je imao mjedene nogavice, a na ramenima mjedenu sulicu.

7. Kopljaèa njegova koplja bila je kao tkalaèko vratilo, a šiljak koplja težak šest stotina željeznih šekela. Pred njim je stupao štitonoša.

8. On se postavi pred izraelske bojne redove i dovikne im: "Što ste izašli da se svrstate za bitku? Nisam li ja Filistejac, a vi Šaulove sluge? Izaberite izmeðu sebe jednoga èovjeka pa neka siðe k meni!

9. Ako pobijedi u borbi sa mnom i pogubi me, mi æemo biti vaše sluge. Ako li ja pobijedim njega i pogubim ga, onda æete vi biti naše sluge i nama æete robovati."

10. Još je Filistejac rekao: "Ja sam danas izazvao Izraelove bojne redove. Dajte mi èovjeka da se ogledamo u dvoboju!"

11. Kad je Šaul i sav Izrael èuo što je rekao Filistejac, obuze ih strah i drhat.

12. David je bio sin nekoga Efraæanina iz Betlehema u Judeji; taj se zvao Jišaj, a imao je osam sinova. Taj je èovjek u Šaulovo vrijeme bio star i odmakao u godinama.

13. Tri najstarija Jišajeva sina bijahu otišla u rat za Šaulom; a ta trojica njegovih sinova koji bijahu otišli u rat zvahu se: najstariji Eliab, drugi Abinadab, a treæi Šama.

14. David bijaše najmlaði. A tri najstarija bijahu otišla za Šaulom. -

15. David je odlazio k Šaulu i vraæao se iz njegove službe da pase stada svoga oca u Betlehemu.

16. A Filistejac izlazio svakoga jutra i veèeri i postavljao se tako èetrdeset dana. -

17. A Jišaj reèe svome sinu Davidu: "Uzmi za svoju braæu ovu efu prženoga žita i ovih deset hljebova i odnesi brže svojoj braæi u tabor.

18. A ovih deset sireva odnesi njihovu tisuæniku. Propitaj se za zdravlje svoje braæe i donesi od njih znak da si izvršio nalog!

19. Oni su sa Šaulom i svim Izraelom u Terebintskoj dolini: vojuju protiv Filistejaca."

20. David ustade u rano jutro, ostavi stado jednom èuvaru, spremi se i ode kako mu bijaše zapovjedio Jišaj. U tabor je stigao kad je vojska izlazila u bojni red i dizala bojni poklik.

21. Izraelci i Filistejci svrstaše se u bojni red jedni prema drugima.

22. David ostavi svoje stvari èuvaru opreme pa otrèa u bojni red. Došavši, zapita svoju braæu za zdravlje.

23. Dok je s njima govorio, gle, onaj izazivaè (zvao se Golijat, Filistejac iz Gata) iziðe iz filistejskih bojnih redova i ponovi iste rijeèi kao prije. I David ih je èuo.

24. A èim su Izraelci ugledali toga èovjeka, pobjegoše svi daleko od njega i strah ih uhvati.

25. Neki Izraelac reèe: "Jeste li vidjeli onoga èovjeka što je izišao? A izišao je da izaziva Izraela. Tko njega pogubi, kralj æe mu dati silno blago i dat æe mu svoju kæer i oslobodit æe od poreza njegov oèinski dom u Izraelu."

26. Tada David zapita ljude koji stajahu oko njega: "Što æe to dobiti èovjek koji ubije toga Filistejca i skine sramotu s Izraela? I tko je taj neobrezani Filistejac da izaziva bojne redove živoga Boga?"

27. A narod mu odgovori istim rijeèima kao prije: "Eto to æe dobiti èovjek koji ga pogubi."

28. A kad je Eliab, njegov najstariji brat, èuo kako se razgovara s ljudima, usplamtje gnjevom na Davida pa mu reèe: "A što si ti došao ovamo? Kome si ostavio ono malo ovaca u pustinji? Znam ja tvoju drskost i zlobu tvoga srca: došao si da vidiš bitku!"

29. A David odgovori: "A što sam uèinio? Zar se ne smije ni rijeè reæi?"

30. Tada se okrene od njega k drugome i zapita istim rijeèima kao prije. Narod mu odgovori isto kao prvi put.

31. Kad su ljudi èuli što je govorio David, jave to Šaulu, a on ga pozva preda se.

32. David reèe Šaulu: "Neka nikome ne klone srce zbog onoga èovjeka! Tvoj æe sluga izaæi i borit æe se s tim Filistejcem."

33. Ali Šaul odvrati Davidu: "Ne možeš ti izaæi na toga Filistejca da se boriš s njim jer si ti još dijete, a on ratnik od svoje mladosti."

34. Ali David odgovori Šaulu: "Tvoj je sluga èuvao ovce svome ocu, pa kad bi došao lav ili medvjed te uhvatio ovcu iz stada,

35. ja bih potrèao za njim, udario ga i istrgao mu ovcu iz ralja. A ako bi se on digao na me, uhvatio bih ga za grivu i udarao ga dok ga ne bih ubio.

36. I lava je i medvjeda tvoj sluga ubio, pa æe i taj neobrezani Filistejac proæi kao jedan od njih jer je izazvao bojne èete Boga živoga."

37. David još dometne: "Jahve koji me izbavio iz lavlje pandže i medvjeðe šape izbavit æe me i iz ruku toga Filistejca." Tada Šaul reèe Davidu: "Idi i Jahve neka bude s tobom!"

38. Šaul obuèe Davida u svoju ratnu odoru, na glavu mu ustaèe mjedenu kacigu i stavi mu oklop.

39. Pripasa Davidu svoj maè preko odore, ali David uzalud pokuša hodati, jer ne bijaše navikao, pa reèe Šaulu: "Ne mogu hodati u tome jer nisam navikao." Zato sve skinu sa sebe.

40. David uze svoj štap u ruku, izabra u potoku pet glatkih kamenova i metnu ih u svoju pastirsku torbu, koja mu je služila kao torba za praæku, te s praækom u ruci poðe prema Filistejcu.

41. A Filistejac se sve bliže primicao Davidu, dok je njegov štitonoša stupao pred njim.

42. A kad Filistejac pogleda i vidje Davida, prezre ga s njegove mladosti - bijaše David mladiæ, rumen, lijepa lica.

43. Zato Filistejac reèe Davidu: "Zar sam ja pseto te ideš na me sa štapovima?" I uze proklinjati Davida svojim bogovima.

44. Zatim Filistejac reèe Davidu: "Doði k meni da dam tvoje meso pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim!"

45. A David odgovori Filistejcu: "Ti ideš na me maèem, kopljem i sulicom, a ja idem na te u ime Jahve Sebaota, Boga Izraelovih èeta koje si ti izazvao.

46. Danas æe te Jahve predati u moju ruku, ja æu te ubiti, skinut æu tvoju glavu i još æu danas tvoje mrtvo tijelo i mrtva tjelesa filistejske vojske dati pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim. Sva æe zemlja znati da ima Bog u Izraelu.

47. I sav æe ovaj zbor znati da Jahve ne daje pobjedu maèem ni kopljem, jer je Jahve gospodar bitke i on vas predaje u naše ruke."

48. Kad se Filistejac približio i pošao prema Davidu, izaðe David iz bojnih redova i krenu pred Filistejca.

49. David segnu rukom u torbu, izvadi iz nje kamen i hitnu ga iz praæke. I pogodi Filistejca u èelo; kamen mu se zabi u èelo i on pade nièice na zemlju.

50. Tako je David praækom i kamenom nadjaèao Filistejca: udario je Filistejca i ubio ga, a nije imao maèa u ruci.

51. Zato David potrèa i stade na Filistejca, zgrabi njegov maè, izvuèe ga iz korica i pogubi Filistejca odsjekavši mu glavu. Kad Filistejci vidješe kako pogibe njihov junak, nagnuše u bijeg.

52. Tada ustadoše Izraelci i Judejci, digoše bojnu viku i potjeraše Filistejce do opkopa oko Gata i do gradskih vrata Ekrona; filistejski mrtvaci pokriše put od Šaarajima sve do Gata i do Ekrona.

53. Nato se Izraelci vratiše iz te žestoke potjere za Filistejcima i opljaèkaše njihov tabor.

54. A David uze Filistejèevu glavu i odnese je u Jeruzalem, a oružje njegovo položi u svoj šator.

55. Kad je Šaul vidio Davida gdje izlazi pred Filistejca, upitao je svoga vojvodu Abnera: "Èiji je sin taj mladiæ, Abnere?" A Abner je odgovorio: "Tako mi tvoga života, kralju, ne znam!"

56. A kralj mu reèe: "Raspitaj se èiji je sin taj mladiæ!"

57. A kad se David vratio pošto je pogubio Filistejca, uze ga Abner i dovede ga pred Šaula, a u ruci David još držaše Filistejèevu glavu.

58. Šaul ga upita: "Èiji si ti sin, momèe?" A David odgovori: "Sin sam tvoga sluge Betlehemca Jišaja."

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina