pronađen 3799 Rezultati za: Autwn

 • outoi uioi hsau kai outoi hgemoneV autwn outoi eisin uioi edwm (Gênesis 36, 19)

 • hgemwn dhswn hgemwn asar hgemwn riswn outoi hgemoneV corri en taiV hgemoniaiV autwn en gh edwm (Gênesis 36, 30)

 • tauta ta onomata twn hgemonwn hsau en taiV fulaiV autwn kata topon autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn hgemwn qamna hgemwn gwla hgemwn ieqer (Gênesis 36, 40)

 • hgemwn megedihl hgemwn zafwim outoi hgemoneV edwm en taiV katwkodomhmenaiV en th gh thV kthsewV autwn outoV hsau pathr edwm (Gênesis 36, 43)

 • autai de ai geneseiV iakwb iwshf deka epta etwn hn poimainwn meta twn adelfwn autou ta probata wn neoV meta twn uiwn ballaV kai meta twn uiwn zelfaV twn gunaikwn tou patroV autou kathnegken de iwshf yogon ponhron proV israhl ton patera autwn (Gênesis 37, 2)

 • eporeuqhsan de oi adelfoi autou boskein ta probata tou patroV autwn eiV sucem (Gênesis 37, 12)

 • eipen de autw o anqrwpoV aphrkasin enteuqen hkousa gar autwn legontwn poreuqwmen eiV dwqaim kai eporeuqh iwshf katopisqen twn adelfwn autou kai euren autouV en dwqaim (Gênesis 37, 17)

 • akousaV de roubhn exeilato auton ek twn ceirwn autwn kai eipen ou pataxomen auton eiV yuchn (Gênesis 37, 21)

 • eipen de autoiV roubhn mh ekcehte aima embalete auton eiV ton lakkon touton ton en th erhmw ceira de mh epenegkhte autw opwV exelhtai auton ek twn ceirwn autwn kai apodw auton tw patri autou (Gênesis 37, 22)

 • ekaqisan de fagein arton kai anableyanteV toiV ofqalmoiV eidon kai idou odoiporoi ismahlitai hrconto ek galaad kai ai kamhloi autwn egemon qumiamatwn kai rhtinhV kai stakthV eporeuonto de katagagein eiV aigupton (Gênesis 37, 25)

 • kai apesteilan ton citwna ton poikilon kai eishnegkan tw patri autwn kai eipan touton euromen epignwqi ei citwn tou uiou sou estin h ou (Gênesis 37, 32)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta hmarten o arcioinocooV tou basilewV aiguptou kai o arcisitopoioV tw kuriw autwn basilei aiguptou (Gênesis 40, 1)


“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina