pronađen 918 Rezultati za: Dauid

 • kai ekalesan autou ai geitoneV onoma legousai etecqh uioV th nwemin kai ekalesan to onoma autou wbhd outoV pathr iessai patroV dauid (Rute 4, 17)

 • kai wbhd egennhsen ton iessai kai iessai egennhsen ton dauid . (Rute 4, 22)

 • kai apesteilen kai eishgagen auton kai outoV purrakhV meta kallouV ofqalmwn kai agaqoV orasei kuriw kai eipen kurioV proV samouhl anasta kai crison ton dauid oti outoV agaqoV estin (I Samuel 16, 12)

 • kai elaben samouhl to keraV tou elaiou kai ecrisen auton en mesw twn adelfwn autou kai efhlato pneuma kuriou epi dauid apo thV hmeraV ekeinhV kai epanw kai anesth samouhl kai aphlqen eiV armaqaim (I Samuel 16, 13)

 • kai apesteilen saoul aggelouV proV iessai legwn aposteilon proV me ton uion sou dauid ton en tw poimniw sou (I Samuel 16, 19)

 • kai elaben iessai gomor artwn kai askon oinou kai erifon aigwn ena kai exapesteilen en ceiri dauid tou uiou autou proV saoul (I Samuel 16, 20)

 • kai eishlqen dauid proV saoul kai pareisthkei enwpion autou kai hgaphsen auton sfodra kai egenhqh autw airwn ta skeuh autou (I Samuel 16, 21)

 • kai apesteilen saoul proV iessai legwn paristasqw dh dauid enwpion emou oti euren carin en ofqalmoiV mou (I Samuel 16, 22)

 • kai egenhqh en tw einai pneuma ponhron epi saoul kai elambanen dauid thn kinuran kai eyallen en th ceiri autou kai aneyucen saoul kai agaqon autw kai afistato ap' autou to pneuma to ponhron (I Samuel 16, 23)

 • kai eipen dauid proV saoul mh dh sumpesetw h kardia tou kuriou mou ep' auton o douloV sou poreusetai kai polemhsei meta tou allofulou toutou (I Samuel 17, 32)

 • kai eipen saoul proV dauid ou mh dunhsh poreuqhnai proV ton allofulon tou polemein met' autou oti paidarion ei su kai autoV anhr polemisthV ek neothtoV autou (I Samuel 17, 33)

 • kai eipen dauid proV saoul poimainwn hn o douloV sou tw patri autou en tw poimniw kai otan hrceto o lewn kai h arkoV kai elambanen probaton ek thV agelhV (I Samuel 17, 34)


“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina