pronađen 7 Rezultati za: Geneai

  • opwV idwsin ai geneai umwn oti en skhnaiV katwkisa touV uiouV israhl en tw exagagein me autouV ek ghV aiguptou egw kurioV o qeoV umwn (Levítico 23, 43)

  • kai anebhsan kata thn erhmon kai hlqon ewV cebrwn kai ekei aciman kai sessi kai qelamin geneai enac kai cebrwn epta etesin wkodomhqh pro tou tanin aiguptou (Números 13, 22)

  • eqnh polla makroqen hxei proV to onoma kuriou tou qeou dwra en cersin econteV kai dwra tw basilei tou ouranou geneai genewn dwsousin soi agalliama (Tobias 13, 13)

  • ean empisteush kataklhronomhsei authn kai en katascesei esontai ai geneai autou (Eclesiástico 4, 16)

  • doqhnai toiV penqousin siwn doxan anti spodou aleimma eufrosunhV toiV penqousin katastolhn doxhV anti pneumatoV akhdiaV kai klhqhsontai geneai dikaiosunhV futeuma kuriou eiV doxan (Isaías 61, 3)

  • pasai oun ai geneai apo abraam ewV dabid geneai dekatessareV kai apo dabid ewV thV metoikesiaV babulwnoV geneai dekatessareV kai apo thV metoikesiaV babulwnoV ewV tou cristou geneai dekatessareV (São Mateus 1, 17)

  • oti epebleyen epi thn tapeinwsin thV doulhV autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai (São Lucas 1, 48)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina