pronađen 1483 Rezultati za: Ghv

 • eisin gar pneumata daimonwn poiounta shmeia ekporeuesqai epi touV basileiV thV ghV kai thV oikoumenhV olhV sunagagein autouV eiV polemon thV hmeraV ekeinhV thV megalhV tou qeou tou pantokratoroV (Apocalipse 16, 14)

 • kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai kai seismoV egeneto megaV oioV ouk egeneto af ou oi anqrwpoi egenonto epi thV ghV thlikoutoV seismoV outwV megaV (Apocalipse 16, 18)

 • kai egeneto h poliV h megalh eiV tria merh kai ai poleiV twn eqnwn epeson kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou thV orghV autou (Apocalipse 16, 19)

 • kai calaza megalh wV talantiaia katabainei ek tou ouranou epi touV anqrwpouV kai eblasfhmhsan oi anqrwpoi ton qeon ek thV plhghV thV calazhV oti megalh estin h plhgh authV sfodra (Apocalipse 16, 21)

 • meq hV eporneusan oi basileiV thV ghV kai emequsqhsan ek tou oinou thV porneiaV authV oi katoikounteV thn ghn (Apocalipse 17, 2)

 • kai epi to metwpon authV onoma gegrammenon musthrion babulwn h megalh h mhthr twn pornwn kai twn bdelugmatwn thV ghV (Apocalipse 17, 5)

 • qhrion o eideV hn kai ouk estin kai mellei anabainein ek thV abussou kai eiV apwleian upagein kai qaumasontai oi katoikounteV epi thV ghV wn ou gegraptai ta onomata epi to biblion thV zwhV apo katabolhV kosmou bleponteV to qhrion o ti hn kai ouk estin kaiper estin (Apocalipse 17, 8)

 • kai h gunh hn eideV estin h poliV h megalh h ecousa basileian epi twn basilewn thV ghV (Apocalipse 17, 18)

 • oti ek tou oinou tou qumou thV porneiaV authV pepwken panta ta eqnh kai oi basileiV thV ghV met authV eporneusan kai oi emporoi thV ghV ek thV dunamewV tou strhnouV authV eplouthsan (Apocalipse 18, 3)

 • kai klausontai authn kai koyontai ep auth oi basileiV thV ghV oi met authV porneusanteV kai strhniasanteV otan blepwsin ton kapnon thV purwsewV authV (Apocalipse 18, 9)

 • kai oi emporoi thV ghV klaiousin kai penqousin ep auth oti ton gomon autwn oudeiV agorazei ouketi (Apocalipse 18, 11)

 • kai fwV lucnou ou mh fanh en soi eti kai fwnh numfiou kai numfhV ou mh akousqh en soi eti oti oi emporoi sou hsan oi megistaneV thV ghV oti en th farmakeia sou eplanhqhsan panta ta eqnh (Apocalipse 18, 23)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina