pronađen 2407 Rezultati za: Kuriou

  • kai thn tou kuriou hmwn makroqumian swthrian hgeisqe kaqwV kai o agaphtoV hmwn adelfoV pauloV kata thn autw doqeisan sofian egrayen umin (II São Pedro 3, 15)

  • auxanete de en cariti kai gnwsei tou kuriou hmwn kai swthroV ihsou cristou autw h doxa kai nun kai eiV hmeran aiwnoV amhn (II São Pedro 3, 18)

  • estai meq hmwn cariV eleoV eirhnh para qeou patroV kai para kuriou ihsou cristou tou uiou tou patroV en alhqeia kai agaph (II São João 1, 3)

  • umeiV de agaphtoi mnhsqhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou kuriou hmwn ihsou cristou (São Judas 1, 17)

  • eautouV en agaph qeou thrhsate prosdecomenoi to eleoV tou kuriou hmwn ihsou cristou eiV zwhn aiwnion (São Judas 1, 21)

  • kai o ebdomoV aggeloV esalpisen kai egenonto fwnai megalai en tw ouranw legousai egenonto ai basileiai tou kosmou tou kuriou hmwn kai tou cristou autou kai basileusei eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 11, 15)

  • h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn (Apocalipse 22, 21)


“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina