pronađen 10 Rezultati za: anomouV

  • eulabhqhte dh kai umeiV apo epikalummatoV qumoV gar ep' anomouV epeleusetai kai tote gnwsontai pou estin autwn h ulh (Jó 19, 29)

  • didaxw anomouV taV odouV sou kai asebeiV epi se epistreyousin (Salmos 50, 15)

  • kai sunesthsanto dunamin kai epataxan amartwlouV en orgh autwn kai andraV anomouV en qumw autwn kai oi loipoi efugon eiV ta eqnh swqhnai (I Macabeus 2, 44)

  • kai ediwxen anomouV exereunwn kai touV tarassontaV ton laon autou eflogisen (I Macabeus 3, 5)

  • ouk wfelhsousin qhsauroi anomouV dikaiosunh de rusetai ek qanatou (Provérbios 10, 2)

  • epi touV anomouV ektisqh tauta panta kai di' autouV egeneto o kataklusmoV (Eclesiástico 40, 10)

  • kai epaxw thn ceira mou epi se kai purwsw se eiV kaqaron touV de apeiqountaV apolesw kai afelw pantaV anomouV apo sou kai pantaV uperhfanouV tapeinwsw (Isaías 1, 25)

  • mh pur kai oikoV anomou qhsaurizwn qhsaurouV anomouV kai meta ubrewV adikia (Miquéias 6, 10)

  • kai katapathsete anomouV dioti esontai spodoV upokatw twn podwn umwn en th hmera h egw poiw legei kurioV pantokratwr (Malaquias 3, 21)

  • toiV anomoiV wV anomoV mh wn anomoV qew all ennomoV cristw ina kerdhsw anomouV (I Coríntios 9, 21)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina