pronađen 248 Rezultati za: faraw

 • kai dunamiV faraw exhlqen ex aiguptou kai hkousan oi caldaioi thn akohn autwn kai anebhsan apo ierousalhm (Jeremias 44, 5)

 • outwV eipen kurioV outwV ereiV proV basilea iouda ton aposteilanta proV se tou ekzhthsai me idou dunamiV faraw h exelqousa umin eiV bohqeian apostreyousin eiV ghn aiguptou (Jeremias 44, 7)

 • kai egeneto ote anebh h dunamiV twn caldaiwn apo ierousalhm apo proswpou thV dunamewV faraw (Jeremias 44, 11)

 • labe seautw liqouV megalouV kai katakruyon autouV en proquroiV en pulh thV oikiaV faraw en tafnaV kat' ofqalmouV andrwn iouda (Jeremias 50, 9)

 • kai ouk en dunamei megalh oud' en oclw pollw poihsei proV auton faraw polemon en carakobolia kai en oikodomh belostasewn tou exarai yucaV (Ezequiel 17, 17)

 • uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi faraw basilea aiguptou kai profhteuson ep' auton kai ep' aigupton olhn (Ezequiel 29, 2)

 • kai eipon tade legei kurioV idou egw epi faraw ton drakonta ton megan ton egkaqhmenon en mesw potamwn autou ton legonta emoi eisin oi potamoi kai egw epoihsa autouV (Ezequiel 29, 3)

 • uie anqrwpou touV bracionaV faraw basilewV aiguptou sunetriya kai idou ou katedeqh tou doqhnai iasin tou doqhnai ep' auton malagma tou doqhnai iscun epilabesqai macairaV (Ezequiel 30, 21)

 • dia touto tade legei kurioV kurioV idou egw epi faraw basilea aiguptou kai suntriyw touV bracionaV autou touV iscurouV kai touV tetamenouV kai katabalw thn macairan autou ek thV ceiroV autou (Ezequiel 30, 22)

 • kai eniscusw touV bracionaV basilewV babulwnoV oi de bracioneV faraw pesountai kai gnwsontai oti egw eimi kurioV en tw dounai thn romfaian mou eiV ceiraV basilewV babulwnoV kai ektenei authn epi ghn aiguptou (Ezequiel 30, 25)

 • uie anqrwpou eipon proV faraw basilea aiguptou kai tw plhqei autou tini wmoiwsaV seauton en tw uyei sou (Ezequiel 31, 2)

 • tini wmoiwqhV katabhqi kai katabibasqhti meta twn xulwn thV trufhV eiV ghV baqoV en mesw aperitmhtwn koimhqhsh meta traumatiwn macairaV outwV faraw kai to plhqoV thV iscuoV autou legei kurioV kurioV (Ezequiel 31, 18)


“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina