pronađen 51 Rezultati za: lawn

 • kai estai en tw hgaphmenw arcwn sunacqentwn arcontwn lawn ama fulaiV israhl (Deuteronômio 33, 5)

 • kai eiden aparchn autou oti ekei emerisqh gh arcontwn sunhgmenwn ama archgoiV lawn dikaiosunhn kurioV epoihsen kai krisin autou meta israhl (Deuteronômio 33, 21)

 • kai egkatelipon ton kurion qeon twn paterwn autwn ton exagagonta autouV ek ghV aiguptou kai eporeuqhsan opisw qewn eterwn apo twn qewn twn lawn twn perikuklw autwn kai prosekunhsan autoiV kai parwrgisan ton kurion (Juízes 2, 12)

 • anista apo ghV penhta kai apo kopriaV egeirei ptwcon kaqisai meta dunastwn lawn kai qronon doxhV kataklhronomwn autoiV (I Samuel 2, 8)

 • kai rush me ek machV lawn fulaxeiV me eiV kefalhn eqnwn laoV on ouk egnwn edouleusan moi (II Samuel 22, 44)

 • oti su diesteilaV autouV sautw eiV klhronomian ek pantwn twn lawn thV ghV kaqwV elalhsaV en ceiri doulou sou mwush en tw exagagein se touV pateraV hmwn ek ghV aiguptou kurie kurie [53a] tote elalhsen salwmwn uper tou oikou wV sunetelesen tou oikodomhsai auton hlion egnwrisen en ouranw kurioV eipen tou katoikein en gnofw oikodomhson oikon mou oikon ekpreph sautw tou katoikein epi kainothtoV ouk idou auth gegraptai en bibliw thV wdhV (I Reis 8, 53)

 • kai hqethsan en qew paterwn autwn kai eporneusan opisw qewn lawn thV ghV ouV exhren o qeoV apo proswpou autwn (I Crônicas 5, 25)

 • kai elalhsen epi qeon ierousalhm wV kai epi qeouV lawn thV ghV erga ceirwn anqrwpwn (II Crônicas 32, 19)

 • kai htoimasan to qusiasthrion epi thn etoimasian autou oti en kataplhxei ep' autouV apo twn lawn twn gaiwn kai anebh ep' auto olokautwsiV tw kuriw to prwi kai eiV esperan (Neemias 3, 3)

 • kai wV etelesqh tauta hggisan proV me oi arconteV legonteV ouk ecwrisqh o laoV israhl kai oi iereiV kai oi leuitai apo lawn twn gaiwn en makrummasin autwn tw canani o eqi o ferezi o iebousi o ammwni o mwabi o moseri kai o amori (Neemias 9, 1)

 • aV edwkaV hmin en ceiri doulwn sou twn profhtwn legwn h gh eiV hn eisporeuesqe klhronomhsai authn gh metakinoumenh estin en metakinhsei lawn twn eqnwn en makrummasin autwn wn eplhsan authn apo stomatoV epi stoma en akaqarsiaiV autwn (Neemias 9, 11)

 • kai apekriqh seceniaV uioV iihl apo uiwn hlam kai eipen tw esdra hmeiV hsunqethsamen tw qew hmwn kai ekaqisamen gunaikaV allotriaV apo lawn thV ghV kai nun estin upomonh tw israhl epi toutw (Neemias 10, 2)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina