pronađen 6 Rezultati za: pistwn

  • diallasswn ceilh pistwn sunesin de presbuterwn egnw (Jó 12, 20)

  • kai hkousen shrwn o arcwn thV dunamewV suriaV oti hqroisen ioudaV aqroisma kai ekklhsian pistwn met' autou kai ekporeuomenwn eiV polemon (I Macabeus 3, 13)

  • kai agaqopoihsai umin o qeoV kai mnhsqeih thV diaqhkhV autou thV proV abraam kai isaak kai iakwb twn doulwn autou twn pistwn (II Macabeus 1, 2)

  • arch sofiaV fobeisqai ton kurion kai meta pistwn en mhtra sunektisqh autoiV (Eclesiástico 1, 14)

  • eiV touto gar kai kopiwmen kai oneidizomeqa oti hlpikamen epi qew zwnti oV estin swthr pantwn anqrwpwn malista pistwn (I Timóteo 4, 10)

  • mhdeiV sou thV neothtoV katafroneitw alla tupoV ginou twn pistwn en logw en anastrofh en agaph en pneumati en pistei en agneia (I Timóteo 4, 12)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina