1. tw aggelw thV efesinhV ekklhsiaV grayon tade legei o kratwn touV epta asteraV en th dexia autou o peripatwn en mesw twn epta lucniwn twn cruswn

2. oida ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakouV kai epeirasw touV faskontaV einai apostolouV kai ouk eisin kai eureV autouV yeudeiV

3. kai ebastasaV kai upomonhn eceiV kai dia to onoma mou kekopiakaV kai ou kekmhkaV

4. all ecw kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhkaV

5. mnhmoneue oun poqen ekpeptwkaV kai metanohson kai ta prwta erga poihson ei de mh ercomai soi tacei kai kinhsw thn lucnian sou ek tou topou authV ean mh metanohshV

6. alla touto eceiV oti miseiV ta erga twn nikolaitwn a kagw misw

7. o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou thV zwhV o estin en mesw tou paradeisou tou qeou

8. kai tw aggelw thV ekklhsiaV smurnaiwn grayon tade legei o prwtoV kai o escatoV oV egeneto nekroV kai ezhsen

9. oida sou ta erga kai thn qliyin kai thn ptwceian plousioV de ei kai thn blasfhmian twn legontwn ioudaiouV einai eautouV kai ouk eisin alla sunagwgh tou satana

10. mhden fobou a melleiV pascein idou mellei balein ex umwn o diaboloV eiV fulakhn ina peirasqhte kai exete qliyin hmerwn deka ginou pistoV acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thV zwhV

11. o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV o nikwn ou mh adikhqh ek tou qanatou tou deuterou

12. kai tw aggelw thV en pergamw ekklhsiaV grayon tade legei o ecwn thn romfaian thn distomon thn oxeian

13. oida ta erga sou kai pou katoikeiV opou o qronoV tou satana kai krateiV to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou kai en taiV hmeraiV en aiV antipaV o martuV mou o pistoV oV apektanqh par umin opou katoikei o satanaV

14. all ecw kata sou oliga oti eceiV ekei kratountaV thn didachn balaam oV edidasken en tw balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai

15. outwV eceiV kai su kratountaV thn didachn twn nikolaitwn o misw

16. metanohson ei de mh ercomai soi tacu kai polemhsw met autwn en th romfaia tou stomatoV mou

17. o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein apo tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw yhfon leukhn kai epi thn yhfon onoma kainon gegrammenon o oudeiV egnw ei mh o lambanwn

18. kai tw aggelw thV en quateiroiV ekklhsiaV grayon tade legei o uioV tou qeou o ecwn touV ofqalmouV autou wV floga puroV kai oi podeV autou omoioi calkolibanw

19. oida sou ta erga kai thn agaphn kai thn diakonian kai thn pistin kai thn upomonhn sou kai ta erga sou kai ta escata pleiona twn prwtwn

20. all ecw kata sou oliga oti eaV thn gunaika iezabhl thn legousan eauthn profhtin didaskein kai planasqai emouV doulouV porneusai kai eidwloquta fagein

21. kai edwka auth cronon ina metanohsh ek thV porneiaV authV kai ou metenohsen

22. idou egw ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met authV eiV qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn

23. kai ta tekna authV apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o ereunwn nefrouV kai kardiaV kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn

24. umin de legw kai loipoiV toiV en quateiroiV osoi ouk ecousin thn didachn tauthn kai oitineV ouk egnwsan ta baqh tou satana wV legousin ou balw ef umaV allo baroV

25. plhn o ecete krathsate acriV ou an hxw

26. kai o nikwn kai o thrwn acri telouV ta erga mou dwsw autw exousian epi twn eqnwn

27. kai poimanei autouV en rabdw sidhra wV ta skeuh ta keramika suntribetai wV kagw eilhfa para tou patroV mou

28. kai dwsw autw ton astera ton prwinon

29. o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV

O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina