1. dio mhketi stegonteV eudokhsamen kataleifqhnai en aqhnaiV monoi

2. kai epemyamen timoqeon ton adelfon hmwn kai diakonon tou qeou kai sunergon hmwn en tw euaggeliw tou cristou eiV to sthrixai umaV kai parakalesai umaV peri thV pistewV umwn

3. tw mhdena sainesqai en taiV qliyesin tautaiV autoi gar oidate oti eiV touto keimeqa

4. kai gar ote proV umaV hmen proelegomen umin oti mellomen qlibesqai kaqwV kai egeneto kai oidate

5. dia touto kagw mhketi stegwn epemya eiV to gnwnai thn pistin umwn mhpwV epeirasen umaV o peirazwn kai eiV kenon genhtai o kopoV hmwn

6. arti de elqontoV timoqeou proV hmaV af umwn kai euaggelisamenou hmin thn pistin kai thn agaphn umwn kai oti ecete mneian hmwn agaqhn pantote epipoqounteV hmaV idein kaqaper kai hmeiV umaV

7. dia touto pareklhqhmen adelfoi ef umin epi pash th qliyei kai anagkh hmwn dia thV umwn pistewV

8. oti nun zwmen ean umeiV sthkhte en kuriw

9. tina gar eucaristian dunameqa tw qew antapodounai peri umwn epi pash th cara h cairomen di umaV emprosqen tou qeou hmwn

10. nuktoV kai hmeraV uper ekperissou deomenoi eiV to idein umwn to proswpon kai katartisai ta usterhmata thV pistewV umwn

11. autoV de o qeoV kai pathr hmwn kai o kurioV hmwn ihsouV cristoV kateuqunai thn odon hmwn proV umaV

12. umaV de o kurioV pleonasai kai perisseusai th agaph eiV allhlouV kai eiV pantaV kaqaper kai hmeiV eiV umaV

13. eiV to sthrixai umwn taV kardiaV amemptouV en agiwsunh emprosqen tou qeou kai patroV hmwn en th parousia tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn twn agiwn autou

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina