1. kaucasqai dh ou sumferei moi eleusomai gar eiV optasiaV kai apokaluyeiV kuriou

2. oida anqrwpon en cristw pro etwn dekatessarwn eite en swmati ouk oida eite ektoV tou swmatoV ouk oida o qeoV oiden arpagenta ton toiouton ewV tritou ouranou

3. kai oida ton toiouton anqrwpon eite en swmati eite ektoV tou swmatoV ouk oida o qeoV oiden

4. oti hrpagh eiV ton paradeison kai hkousen arrhta rhmata a ouk exon anqrwpw lalhsai

5. uper tou toioutou kauchsomai uper de emautou ou kauchsomai ei mh en taiV asqeneiaiV mou

6. ean gar qelhsw kauchsasqai ouk esomai afrwn alhqeian gar erw feidomai de mh tiV eiV eme logishtai uper o blepei me h akouei ti ex emou

7. kai th uperbolh twn apokaluyewn ina mh uperairwmai edoqh moi skoloy th sarki aggeloV satan ina me kolafizh ina mh uperairwmai

8. uper toutou triV ton kurion parekalesa ina aposth ap emou

9. kai eirhken moi arkei soi h cariV mou h gar dunamiV mou en asqeneia teleioutai hdista oun mallon kauchsomai en taiV asqeneiaiV mou ina episkhnwsh ep eme h dunamiV tou cristou

10. dio eudokw en asqeneiaiV en ubresin en anagkaiV en diwgmoiV en stenocwriaiV uper cristou otan gar asqenw tote dunatoV eimi

11. gegona afrwn kaucwmenoV umeiV me hnagkasate egw gar wfeilon uf umwn sunistasqai ouden gar usterhsa twn uper lian apostolwn ei kai ouden eimi

12. ta men shmeia tou apostolou kateirgasqh en umin en pash upomonh en shmeioiV kai terasin kai dunamesin

13. ti gar estin o htthqhte uper taV loipaV ekklhsiaV ei mh oti autoV egw ou katenarkhsa umwn carisasqe moi thn adikian tauthn

14. idou triton etoimwV ecw elqein proV umaV kai ou katanarkhsw umwn ou gar zhtw ta umwn all umaV ou gar ofeilei ta tekna toiV goneusin qhsaurizein all oi goneiV toiV teknoiV

15. egw de hdista dapanhsw kai ekdapanhqhsomai uper twn yucwn umwn ei kai perissoterwV umaV agapwn htton agapwmai

16. estw de egw ou katebarhsa umaV all uparcwn panourgoV dolw umaV elabon

17. mh tina wn apestalka proV umaV di autou epleonekthsa umaV

18. parekalesa titon kai sunapesteila ton adelfon mh ti epleonekthsen umaV titoV ou tw autw pneumati periepathsamen ou toiV autoiV icnesin

19. palin dokeite oti umin apologoumeqa katenwpion tou qeou en cristw laloumen ta de panta agaphtoi uper thV umwn oikodomhV

20. foboumai gar mhpwV elqwn ouc oiouV qelw eurw umaV kagw eureqw umin oion ou qelete mhpwV ereiV zhloi qumoi eriqeiai katalaliai yiqurismoi fusiwseiV akatastasiai

21. mh palin elqonta me tapeinwsh o qeoV mou proV umaV kai penqhsw pollouV twn prohmarthkotwn kai mh metanohsantwn epi th akaqarsia kai porneia kai aselgeia h epraxan

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina