1. genomenwn de twn sunqhkwn toutwn o men lusiaV aphei proV ton basilea oi de ioudaioi peri thn gewrgian eginonto

2. twn de kata topon strathgwn timoqeoV kai apollwnioV o tou gennaiou eti de ierwnumoV kai dhmofwn proV de toutoiV nikanwr o kupriarchV ouk eiwn autouV eustaqein kai ta thV hsuciaV agein

3. ioppitai de thlikouto sunetelesan to dussebhma parakalesanteV touV sun autoiV oikountaV ioudaiouV embhnai eiV ta parakatastaqenta up' autwn skafh sun gunaixin kai teknoiV wV mhdemiaV enestwshV proV autouV dusmeneiaV

4. kata de to koinon thV polewV yhfisma kai toutwn epidexamenwn wV an eirhneuein qelontwn kai mhden upopton econtwn epanacqentaV autouV ebuqisan ontaV ouk elatton twn diakosiwn

5. metalabwn de ioudaV thn gegonuian eiV touV omoeqneiV wmothta paraggeilaV toiV peri auton andrasin

6. kai epikalesamenoV ton dikaion krithn qeon paregeneto epi touV miaifonouV twn adelfwn kai ton men limena nuktwr eneprhsen kai ta skafh kateflexen touV de ekei sumfugontaV exekenthsen

7. tou de cwriou sugkleisqentoV anelusen wV palin hxwn kai to sumpan twn ioppitwn ekrizwsai politeuma

8. metalabwn de kai touV en iamneia ton auton epitelein boulomenouV tropon toiV paroikousin ioudaioiV

9. kai toiV iamnitaiV nuktoV epibalwn ufhyen ton limena sun tw stolw wste fainesqai taV augaV tou feggouV eiV ta ierosoluma stadiwn ontwn diakosiwn tessarakonta

10. ekeiqen de apospasanteV stadiouV ennea poioumenwn thn poreian epi ton timoqeon prosebalon arabeV autw ouk elattouV twn pentakisciliwn ippeiV de pentakosioi

11. genomenhV de karteraV machV kai twn peri ton ioudan dia thn para tou qeou bohqeian euhmerhsantwn elattonwqenteV oi nomadeV hxioun dounai ton ioudan dexiaV autoiV upiscnoumenoi kai boskhmata dwsein kai en toiV loipoiV wfelhsein autouV

12. ioudaV de upolabwn wV alhqwV en polloiV autouV crhsimouV epecwrhsen eirhnhn axein proV autouV kai labonteV dexiaV eiV taV skhnaV ecwrisqhsan

13. epebalen de kai epi tina polin gefuraiV ocuran kai teicesin peripefragmenhn kai pammeigesin eqnesin katoikoumenhn onoma de kaspin

14. oi de endon pepoiqoteV th twn teicewn erumnothti th te twn brwmatwn paraqesei anagwgoteron ecrwnto toiV peri ton ioudan loidorounteV kai proseti blasfhmounteV kai lalounteV a mh qemiV

15. oi de peri ton ioudan epikalesamenoi ton megan tou kosmou dunasthn ton ater kriwn kai mhcanwn organikwn katakrhmnisanta thn iericw kata touV ihsou cronouV eneseisan qhriwdwV tw teicei

16. katalabomenoi te thn polin th tou qeou qelhsei amuqhtouV epoihsanto sfagaV wste thn parakeimenhn limnhn to platoV ecousan stadiouV duo katarruton aimati peplhrwmenhn fainesqai

17. ekeiqen de apospasanteV stadiouV eptakosiouV penthkonta dihnusan eiV ton caraka proV touV legomenouV toubianouV ioudaiouV

18. kai timoqeon men epi twn topwn ou katelabon aprakton tote apo twn topwn eklelukota kataleloipota de frouran en tini topw kai mala ocuran

19. dosiqeoV de kai swsipatroV twn peri ton makkabaion hgemonwn exodeusanteV apwlesan touV upo timoqeou kataleifqentaV en tw ocurwmati pleiouV twn muriwn andrwn

20. o de makkabaioV diataxaV thn peri auton stratian speirhdon katesthsen autouV epi twn speirwn kai epi ton timoqeon wrmhsen econta peri auton muriadaV dwdeka pezwn ippeiV de disciliouV proV toiV pentakosioiV

21. thn de efodon metalabwn ioudou proexapesteilen o timoqeoV taV gunaikaV kai ta tekna kai thn allhn aposkeuhn eiV to legomenon karnion hn gar duspoliorkhton kai dusprositon to cwrion dia thn pantwn twn topwn stenothta

22. epifaneishV de thV ioudou speiraV prwthV kai genomenou deouV epi touV polemiouV fobou te ek thV tou ta panta eforwntoV epifaneiaV genomenhV ep' autouV eiV fughn wrmhsan alloV allach feromenoV wste pollakiV upo twn idiwn blaptesqai kai taiV twn xifwn akmaiV anapeiresqai

23. epoieito de ton diwgmon eutonwteron o ioudaV sugkentwn touV alithriouV diefqeiren te eiV muriadaV treiV andrwn

24. autoV de o timoqeoV empeswn toiV peri ton dosiqeon kai swsipatron hxiou meta pollhV gohteiaV exafeinai swon auton dia to pleionwn men goneiV wn de adelfouV ecein kai toutouV aloghqhnai sumbhsetai

25. pistwsantoV de autou dia pleionwn ton orismon apokatasthsai toutouV aphmantouV apelusan auton eneka thV twn adelfwn swthriaV

26. exelqwn de epi to karnion kai to atergateion katesfaxen muriadaV swmatwn duo kai pentakisciliouV

27. meta de thn toutwn trophn kai apwleian epestrateusen kai epi efrwn polin ocuran en h katwkei lusiaV kai pamfula plhqh neaniai de rwmaleoi pro twn teicewn kaqestwteV eurwstwV apemaconto enqa de organwn kai belwn pollai paraqeseiV uphrcon

28. epikalesamenoi de ton dunasthn ton meta kratouV suntribonta taV twn polemiwn alkaV elabon thn polin upoceirion katestrwsan de twn endon eiV muriadaV duo pentakisciliouV

29. anazeuxanteV de ekeiqen wrmhsan epi skuqwn polin apecousan apo ierosolumwn stadiouV exakosiouV

30. apomarturhsantwn de twn ekei kaqestwtwn ioudaiwn hn oi skuqopolitai escon proV autouV eunoian kai en toiV thV atuciaV kairoiV hmeron apanthsin

31. eucaristhsanteV kai prosparakalesanteV kai eiV ta loipa proV to genoV eumeneiV einai paregenhqhsan eiV ierosoluma thV twn ebdomadwn eorthV oushV upoguou

32. meta de thn legomenhn penthkosthn wrmhsan epi gorgian ton thV idoumaiaV strathgon

33. exhlqen de meta pezwn trisciliwn ippewn de tetrakosiwn

34. parataxamenouV de sunebh pesein oligouV twn ioudaiwn

35. dosiqeoV de tiV twn tou bakhnoroV efippoV anhr kai karteroV eiceto tou gorgiou kai labomenoV thV clamudoV hgen auton eurwstwV kai boulomenoV ton kataraton labein zwgrian twn ippewn tinoV qrakwn epenecqentoV autw kai ton wmon kaqelontoV diefugen o gorgiaV eiV marisa

36. twn de peri ton esdrin epi pleion macomenwn kai katakopwn ontwn epikalesamenoV ioudaV ton kurion summacon fanhnai kai proodhgon tou polemou

37. katarxamenoV th patriw fwnh thn meq' umnwn kraughn enseisaV aprosdokhtwV toiV peri ton gorgian trophn autwn epoihsato

38. ioudaV de analabwn to strateuma hken eiV odollam polin thV de ebdomadoV epiballoushV kata ton eqismon agnisqenteV autoqi to sabbaton dihgagon

39. th de ecomenh hlqon oi peri ton ioudan kaq' on cronon to thV creiaV egegonei ta swmata twn propeptwkotwn anakomisasqai kai meta twn suggenwn apokatasthsai eiV touV patrwouV tafouV

40. euron de ekastou twn teqnhkotwn upo touV citwnaV ierwmata twn apo iamneiaV eidwlwn af' wn o nomoV apeirgei touV ioudaiouV toiV de pasi safeV egeneto dia thnde thn aitian tousde peptwkenai

41. panteV oun euloghsanteV ta tou dikaiokritou kuriou ta kekrummena fanera poiountoV

42. eiV iketeian etraphsan axiwsanteV to gegonoV amarthma teleiwV exaleifqhnai o de gennaioV ioudaV parekalese to plhqoV sunthrein autouV anamarthtouV einai up' oyin ewrakotaV ta gegonota dia thn twn propeptwkotwn amartian

43. poihsamenoV te kat' andrologian eiV arguriou dracmaV disciliaV apesteilen eiV ierosoluma prosagagein peri amartiaV qusian panu kalwV kai asteiwV prattwn uper anastasewV dialogizomenoV

44. ei mh gar touV propeptwkotaV anasthnai prosedoka perisson kai lhrwdeV uper nekrwn eucesqai

45. eite' emblepwn toiV met' eusebeiaV koimwmenoiV kalliston apokeimenon caristhrion osia kai eusebhV h epinoia oqen peri twn teqnhkotwn ton exilasmon epoihsato thV amartiaV apoluqhnai

“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina