1. kai ekei epikaloumenoV uioV paranomoV kai onoma autw sabee uioV bocori anhr o iemeni kai esalpisen en th keratinh kai eipen ouk estin hmin meriV en dauid oude klhronomia hmin en tw uiw iessai anhr eiV ta skhnwmata sou israhl

2. kai anebh paV anhr israhl apo opisqen dauid opisw sabee uiou bocori kai anhr iouda ekollhqh tw basilei autwn apo tou iordanou kai ewV ierousalhm

3. kai eishlqen dauid eiV ton oikon autou eiV ierousalhm kai elaben o basileuV taV deka gunaikaV taV pallakaV autou aV afhken fulassein ton oikon kai edwken autaV en oikw fulakhV kai dieqreyen autaV kai proV autaV ouk eishlqen kai hsan sunecomenai ewV hmeraV qanatou autwn chrai zwsai

4. kai eipen o basileuV proV amessai bohson moi ton andra iouda treiV hmeraV su de autou sthqi

5. kai eporeuqh amessai tou bohsai ton ioudan kai ecronisen apo tou kairou ou etaxato autw dauid

6. kai eipen dauid proV abessa nun kakopoihsei hmaV sabee uioV bocori uper abessalwm kai nun su labe meta seautou touV paidaV tou kuriou sou kai katadiwxon opisw autou mhpote eautw eurh poleiV ocuraV kai skiasei touV ofqalmouV hmwn

7. kai exhlqon opisw autou oi andreV iwab kai o cereqqi kai o feleqqi kai panteV oi dunatoi kai exhlqan ex ierousalhm diwxai opisw sabee uiou bocori

8. kai autoi para tw liqw tw megalw tw en gabawn kai amessai eishlqen emprosqen autwn kai iwab periezwsmenoV manduan to enduma autou kai ep' autw periezwsmenoV macairan ezeugmenhn epi thV osfuoV autou en kolew authV kai h macaira exhlqen kai epesen

9. kai eipen iwab tw amessai ei ugiaineiV su adelfe kai ekrathsen h ceir h dexia iwab tou pwgwnoV amessai tou katafilhsai auton

10. kai amessai ouk efulaxato thn macairan thn en th ceiri iwab kai epaisen auton en auth iwab eiV thn yoan kai execuqh h koilia autou eiV thn ghn kai ouk edeuterwsen autw kai apeqanen kai iwab kai abessa o adelfoV autou ediwxen opisw sabee uiou bocori

11. kai anhr esth ep' auton twn paidariwn iwab kai eipen tiV o boulomenoV iwab kai tiV tou dauid opisw iwab

12. kai amessai pefurmenoV en tw aimati en mesw thV tribou kai eiden o anhr oti eisthkei paV o laoV kai apestreyen ton amessai ek thV tribou eiV agron kai eperriyen ep' auton imation kaqoti eiden panta ton ercomenon ep' auton esthkota

13. hnika de efqasen ek thV tribou parhlqen paV anhr israhl opisw iwab tou diwxai opisw sabee uiou bocori

14. kai dihlqen en pasaiV fulaiV israhl eiV abel kai eiV baiqmaca kai panteV en carri kai exekklhsiasqhsan kai hlqon katopisqen autou

15. kai paregenhqhsan kai epoliorkoun ep' auton thn abel kai thn baiqmaca kai execean proscwma proV thn polin kai esth en tw proteicismati kai paV o laoV o meta iwab enoousan katabalein to teicoV

16. kai ebohsen gunh sofh ek tou teicouV kai eipen akousate akousate eipate dh proV iwab eggison ewV wde kai lalhsw proV auton

17. kai proshggisen proV authn kai eipen h gunh ei su ei iwab o de eipen egw eipen de autw akouson touV logouV thV doulhV sou kai eipen iwab akouw egw eimi

18. kai eipen legousa logon elalhsan en prwtoiV legonteV hrwthmenoV hrwthqh en th abel kai en dan ei exelipon a eqento oi pistoi tou israhl erwtwnteV eperwthsousin en abel kai outwV ei exelipon

19. egw eimi eirhnika twn sthrigmatwn israhl su de zhteiV qanatwsai polin kai mhtropolin en israhl ina ti katapontizeiV klhronomian kuriou

20. kai apekriqh iwab kai eipen ilewV moi ilewV moi ei katapontiw kai ei diafqerw

21. ouc outoV o logoV oti anhr ex orouV efraim sabee uioV bocori onoma autou kai ephren thn ceira autou epi ton basilea dauid dote auton moi monon kai apeleusomai apanwqen thV polewV kai eipen h gunh proV iwab idou h kefalh autou rifhsetai proV se dia tou teicouV

22. kai eishlqen h gunh proV panta ton laon kai elalhsen proV pasan thn polin en th sofia authV kai afeilen thn kefalhn sabee uiou bocori kai ebalen proV iwab kai esalpisen en keratinh kai diesparhsan apo thV polewV anhr eiV ta skhnwmata autou kai iwab apestreyen eiV ierousalhm proV ton basilea

23. kai iwab proV pash th dunamei israhl kai banaiaV uioV iwdae epi tou cereqqi kai epi tou feleqqi

24. kai adwniram epi tou forou kai iwsafat uioV acilouq anamimnhskwn

25. kai sousa grammateuV kai sadwk kai abiaqar iereiV

26. kai ge iraV o iarin hn iereuV tou dauid

“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina