1. wV de hkousen adwnibezek basileuV ierousalhm oti elaben ihsouV thn gai kai exwleqreusen authn on tropon epoihsan thn iericw kai ton basilea authV outwV epoihsan thn gai kai ton basilea authV kai oti automolhsan oi katoikounteV gabawn proV ihsoun kai proV israhl

2. kai efobhqhsan en autoiV sfodra hdei gar oti megalh poliV gabawn wsei mia twn mhtropolewn kai panteV oi andreV authV iscuroi

3. kai apesteilen adwnibezek basileuV ierousalhm proV ailam basilea cebrwn kai proV fidwn basilea ierimouq kai proV iefqa basilea laciV kai proV dabir basilea odollam legwn

4. deute anabhte proV me kai bohqhsate moi kai ekpolemhswmen gabawn automolhsan gar proV ihsoun kai proV touV uiouV israhl

5. kai anebhsan oi pente basileiV twn iebousaiwn basileuV ierousalhm kai basileuV cebrwn kai basileuV ierimouq kai basileuV laciV kai basileuV odollam autoi kai paV o laoV autwn kai periekaqisan thn gabawn kai exepoliorkoun authn

6. kai apesteilan oi katoikounteV gabawn proV ihsoun eiV thn parembolhn israhl eiV galgala legonteV mh eklushV taV ceiraV sou apo twn paidwn sou anabhqi proV hmaV to tacoV kai exelou hmaV kai bohqhson hmin oti sunhgmenoi eisin ef' hmaV panteV oi basileiV twn amorraiwn oi katoikounteV thn oreinhn

7. kai anebh ihsouV ek galgalwn autoV kai paV o laoV o polemisthV met' autou paV dunatoV en iscui

8. kai eipen kurioV proV ihsoun mh fobhqhV autouV eiV gar taV ceiraV sou paradedwka autouV ouc upoleifqhsetai ex autwn ouqeiV enwpion umwn

9. kai epiparegeneto ep' autouV ihsouV afnw olhn thn nukta eiseporeuqh ek galgalwn

10. kai exesthsen autouV kurioV apo proswpou twn uiwn israhl kai sunetriyen autouV kurioV suntriyin megalhn en gabawn kai katediwxan autouV odon anabasewV wrwnin kai katekopton autouV ewV azhka kai ewV makhda

11. en tw de feugein autouV apo proswpou twn uiwn israhl epi thV katabasewV wrwnin kai kurioV eperriyen autoiV liqouV calazhV ek tou ouranou ewV azhka kai egenonto pleiouV oi apoqanonteV dia touV liqouV thV calazhV h ouV apekteinan oi uioi israhl macaira en tw polemw

12. tote elalhsen ihsouV proV kurion h hmera paredwken o qeoV ton amorraion upoceirion israhl hnika sunetriyen autouV en gabawn kai sunetribhsan apo proswpou uiwn israhl kai eipen ihsouV sthtw o hlioV kata gabawn kai h selhnh kata faragga ailwn

13. kai esth o hlioV kai h selhnh en stasei ewV hmunato o qeoV touV ecqrouV autwn kai esth o hlioV kata meson tou ouranou ou proeporeueto eiV dusmaV eiV teloV hmeraV miaV

14. kai ouk egeneto hmera toiauth oude to proteron oude to escaton wste epakousai qeon anqrwpou oti kurioV sunepolemhsen tw israhl

16. kai efugon oi pente basileiV outoi kai katekrubhsan eiV to sphlaion to en makhda

17. kai aphggelh tw ihsou legonteV eurhntai oi pente basileiV kekrummenoi en tw sphlaiw tw en makhda

18. kai eipen ihsouV kulisate liqouV epi to stoma tou sphlaiou kai katasthsate andraV fulassein ep' autouV

19. umeiV de mh esthkate katadiwkonteV opisw twn ecqrwn umwn kai katalabete thn ouragian autwn kai mh afhte eiselqein eiV taV poleiV autwn paredwken gar autouV kurioV o qeoV hmwn eiV taV ceiraV hmwn

20. kai egeneto wV katepausen ihsouV kai paV uioV israhl koptonteV autouV kophn megalhn sfodra ewV eiV teloV kai oi diaswzomenoi dieswqhsan eiV taV poleiV taV ocuraV

21. kai apestrafh paV o laoV proV ihsoun eiV makhda ugieiV kai ouk egruxen ouqeiV twn uiwn israhl th glwssh autou

22. kai eipen ihsouV anoixate to sphlaion kai exagagete touV pente basileiV toutouV ek tou sphlaiou

23. kai exhgagosan touV pente basileiV ek tou sphlaiou ton basilea ierousalhm kai ton basilea cebrwn kai ton basilea ierimouq kai ton basilea laciV kai ton basilea odollam

24. kai epei exhgagon autouV proV ihsoun kai sunekalesen ihsouV panta israhl kai touV enarcomenouV tou polemou touV sumporeuomenouV autw legwn autoiV proporeuesqe kai epiqete touV podaV umwn epi touV trachlouV autwn kai proselqonteV epeqhkan touV podaV autwn epi touV trachlouV autwn

25. kai eipen proV autouV ihsouV mh fobhqhte autouV mhde deiliashte andrizesqe kai iscuete oti outwV poihsei kurioV pasi toiV ecqroiV umwn ouV umeiV katapolemeite autouV

26. kai apekteinen autouV ihsouV kai ekremasen autouV epi pente xulwn kai hsan kremamenoi epi twn xulwn ewV esperaV

27. kai egenhqh proV hliou dusmaV eneteilato ihsouV kai kaqeilon autouV apo twn xulwn kai erriyan autouV eiV to sphlaion eiV o katefugosan ekei kai epekulisan liqouV epi to sphlaion ewV thV shmeron hmeraV

28. kai thn makhda elabosan en th hmera ekeinh kai efoneusan authn en stomati xifouV kai exwleqreusan pan empneon en auth kai ou kateleifqh en auth oudeiV diaseswsmenoV kai diapefeugwV kai epoihsan tw basilei makhda on tropon epoihsan tw basilei iericw

29. kai aphlqen ihsouV kai paV israhl met' autou ek makhda eiV lebna kai epoliorkei lebna

30. kai paredwken authn kurioV eiV ceiraV israhl kai elabon authn kai ton basilea authV kai efoneusan authn en stomati xifouV kai pan empneon en auth kai ou kateleifqh en auth oude eiV diaseswsmenoV kai diapefeugwV kai epoihsan tw basilei authV on tropon epoihsan tw basilei iericw

31. kai aphlqen ihsouV kai paV israhl met' autou ek lebna eiV laciV kai periekaqisen authn kai epoliorkei authn

32. kai paredwken kurioV thn laciV eiV taV ceiraV israhl kai elaben authn en th hmera th deutera kai efoneusan authn en stomati xifouV kai exwleqreusan authn on tropon epoihsan thn lebna

33. tote anebh ailam basileuV gazer bohqhswn th laciV kai epataxen auton ihsouV en stomati xifouV kai ton laon autou ewV tou mh kataleifqhnai autwn seswsmenon kai diapefeugota

34. kai aphlqen ihsouV kai paV israhl met' autou ek laciV eiV odollam kai periekaqisen authn kai epoliorkhsen authn

35. kai paredwken authn kurioV en ceiri israhl kai elaben authn en th hmera ekeinh kai efoneusen authn en stomati xifouV kai pan empneon en auth efoneusan on tropon epoihsan th laciV

36. kai aphlqen ihsouV kai paV israhl met' autou eiV cebrwn kai periekaqisen authn

37. kai epataxen authn en stomati xifouV kai pan empneon osa hn en auth ouk hn diaseswsmenoV on tropon epoihsan thn odollam exwleqreusan authn kai osa hn en auth

38. kai apestreyen ihsouV kai paV israhl eiV dabir kai perikaqisanteV authn

39. elabon authn kai ton basilea authV kai taV kwmaV authV kai epataxan authn en stomati xifouV kai exwleqreusan authn kai pan empneon en auth kai ou katelipon auth oudena diaseswsmenon on tropon epoihsan thn cebrwn kai tw basilei authV outwV epoihsan th dabir kai tw basilei authV

40. kai epataxen ihsouV pasan thn ghn thV oreinhV kai thn nageb kai thn pedinhn kai thn ashdwq kai touV basileiV authV ou katelipon autwn seswsmenon kai pan empneon zwhV exwleqreusen on tropon eneteilato kurioV o qeoV israhl

41. apo kadhV barnh ewV gazhV pasan thn gosom ewV thV gabawn

42. kai pantaV touV basileiV autwn kai thn ghn autwn epataxen ihsouV eiV apax oti kurioV o qeoV israhl sunepolemei tw israhl

“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina