1. profaseiV zhtei anhr boulomenoV cwrizesqai apo filwn en panti de kairw eponeidistoV estai

2. ou creian ecei sofiaV endehV frenwn mallon gar agetai afrosunh

3. otan elqh asebhV eiV baqoV kakwn katafronei epercetai de autw atimia kai oneidoV

4. udwr baqu logoV en kardia androV potamoV de anaphduei kai phgh zwhV

5. qaumasai proswpon asebouV ou kalon oude osion ekklinein to dikaion en krisei

6. ceilh afronoV agousin auton eiV kaka to de stoma autou to qrasu qanaton epikaleitai

7. stoma afronoV suntribh autw ta de ceilh autou pagiV th yuch autou

8. oknhrouV kataballei foboV yucai de androgunwn peinasousin

9. o mh iwmenoV eauton en toiV ergoiV autou adelfoV estin tou lumainomenou eauton

10. ek megalwsunhV iscuoV onoma kuriou autw de prosdramonteV dikaioi uyountai

11. uparxiV plousiou androV poliV ocura h de doxa authV mega episkiazei

12. pro suntribhV uyoutai kardia androV kai pro doxhV tapeinoutai

13. oV apokrinetai logon prin akousai afrosunh autw estin kai oneidoV

14. qumon androV praunei qerapwn fronimoV oligoyucon de andra tiV upoisei

15. kardia fronimou ktatai aisqhsin wta de sofwn zhtei ennoian

16. doma anqrwpou emplatunei auton kai para dunastaiV kaqizanei auton

17. dikaioV eautou kathgoroV en prwtologia wV d' an epibalh o antidikoV elegcetai

18. antilogiaV pauei klhroV en de dunastaiV orizei

19. adelfoV upo adelfou bohqoumenoV wV poliV ocura kai uyhlh iscuei de wsper teqemeliwmenon basileion

20. apo karpwn stomatoV anhr pimplhsin koilian autou apo de karpwn ceilewn autou emplhsqhsetai

21. qanatoV kai zwh en ceiri glwsshV oi de kratounteV authV edontai touV karpouV authV

22. oV euren gunaika agaqhn euren caritaV elaben de para qeou ilarothta [22a] oV ekballei gunaika agaqhn ekballei ta agaqa o de katecwn moicalida afrwn kai asebhV

“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina