1. kakeiqen anastaV ercetai eiV ta oria thV ioudaiaV dia tou peran tou iordanou kai sumporeuontai palin ocloi proV auton kai wV eiwqei palin edidasken autouV

2. kai proselqonteV oi farisaioi ephrwthsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazonteV auton

3. o de apokriqeiV eipen autoiV ti umin eneteilato mwshV

4. oi de eipon mwshV epetreyen biblion apostasiou grayai kai apolusai

5. kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV proV thn sklhrokardian umwn egrayen umin thn entolhn tauthn

6. apo de archV ktisewV arsen kai qhlu epoihsen autouV o qeoV

7. eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou

8. kai esontai oi duo eiV sarka mian wste ouketi eisin duo alla mia sarx

9. o oun o qeoV sunezeuxen anqrwpoV mh cwrizetw

10. kai en th oikia palin oi maqhtai autou peri tou autou ephrwthsan auton

11. kai legei autoiV oV ean apolush thn gunaika autou kai gamhsh allhn moicatai ep authn

12. kai ean gunh apolush ton andra authV kai gamhqh allw moicatai

13. kai proseferon autw paidia ina ayhtai autwn oi de maqhtai epetimwn toiV prosferousin

14. idwn de o ihsouV hganakthsen kai eipen autoiV afete ta paidia ercesqai proV me kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou

15. amhn legw umin oV ean mh dexhtai thn basileian tou qeou wV paidion ou mh eiselqh eiV authn

16. kai enagkalisamenoV auta tiqeiV taV ceiraV ep auta hulogei auta

17. kai ekporeuomenou autou eiV odon prosdramwn eiV kai gonupethsaV auton ephrwta auton didaskale agaqe ti poihsw ina zwhn aiwnion klhronomhsw

18. o de ihsouV eipen autw ti me legeiV agaqon oudeiV agaqoV ei mh eiV o qeoV

19. taV entolaV oidaV mh moiceushV mh foneushV mh kleyhV mh yeudomarturhshV mh aposterhshV tima ton patera sou kai thn mhtera

20. o de apokriqeiV eipen autw didaskale tauta panta efulaxamhn ek neothtoV mou

21. o de ihsouV embleyaV autw hgaphsen auton kai eipen autw en soi usterei upage osa eceiV pwlhson kai doV toiV ptwcoiV kai exeiV qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi araV ton stauron

22. o de stugnasaV epi tw logw aphlqen lupoumenoV hn gar ecwn kthmata polla

23. kai peribleyamenoV o ihsouV legei toiV maqhtaiV autou pwV duskolwV oi ta crhmata econteV eiV thn basileian tou qeou eiseleusontai

24. oi de maqhtai eqambounto epi toiV logoiV autou o de ihsouV palin apokriqeiV legei autoiV tekna pwV duskolon estin touV pepoiqotaV epi toiV crhmasin eiV thn basileian tou qeou eiselqein

25. eukopwteron estin kamhlon dia thV trumaliaV thV rafidoV eiselqein h plousion eiV thn basileian tou qeou eiselqein

26. oi de perisswV exeplhssonto legonteV proV eautouV kai tiV dunatai swqhnai

27. embleyaV de autoiV o ihsouV legei para anqrwpoiV adunaton all ou para tw qew panta gar dunata estin para tw qew

28. kai hrxato o petroV legein autw idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi

29. apokriqeiV de o ihsouV eipen amhn legw umin oudeiV estin oV afhken oikian h adelfouV h adelfaV h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouV eneken emou kai tou euaggeliou

30. ean mh labh ekatontaplasiona nun en tw kairw toutw oikiaV kai adelfouV kai adelfaV kai mhteraV kai tekna kai agrouV meta diwgmwn kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion

31. polloi de esontai prwtoi escatoi kai oi escatoi prwtoi

32. hsan de en th odw anabainonteV eiV ierosoluma kai hn proagwn autouV o ihsouV kai eqambounto kai akolouqounteV efobounto kai paralabwn palin touV dwdeka hrxato autoiV legein ta mellonta autw sumbainein

33. oti idou anabainomen eiV ierosoluma kai o uioV tou anqrwpou paradoqhsetai toiV arciereusin kai toiV grammateusin kai katakrinousin auton qanatw kai paradwsousin auton toiV eqnesin

34. kai empaixousin autw kai mastigwsousin auton kai emptusousin autw kai apoktenousin auton kai th trith hmera anasthsetai

35. kai prosporeuontai autw iakwboV kai iwannhV oi uioi zebedaiou legonteV didaskale qelomen ina o ean aithswmen poihshV hmin

36. o de eipen autoiV ti qelete poihsai me umin

37. oi de eipon autw doV hmin ina eiV ek dexiwn sou kai eiV ex euwnumwn sou kaqiswmen en th doxh sou

38. o de ihsouV eipen autoiV ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw pinw kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai

39. oi de eipon autw dunameqa o de ihsouV eipen autoiV to men pothrion o egw pinw piesqe kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe

40. to de kaqisai ek dexiwn mou kai ex euwnumwn mou ouk estin emon dounai all oiV htoimastai

41. kai akousanteV oi deka hrxanto aganaktein peri iakwbou kai iwannou

42. o de ihsouV proskalesamenoV autouV legei autoiV oidate oti oi dokounteV arcein twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi autwn katexousiazousin autwn

43. ouc outwV de estai en umin all oV ean qelh genesqai megaV en umin estai diakonoV umwn

44. kai oV an qelh umwn genesqai prwtoV estai pantwn douloV

45. kai gar o uioV tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuchn autou lutron anti pollwn

46. kai ercontai eiV iericw kai ekporeuomenou autou apo iericw kai twn maqhtwn autou kai oclou ikanou uioV timaiou bartimaioV o tufloV ekaqhto para thn odon prosaitwn

47. kai akousaV oti ihsouV o nazwraioV estin hrxato krazein kai legein o uioV dabid ihsou elehson me

48. kai epetimwn autw polloi ina siwphsh o de pollw mallon ekrazen uie dabid elehson me

49. kai staV o ihsouV eipen auton fwnhqhnai kai fwnousin ton tuflon legonteV autw qarsei egeirai fwnei se

50. o de apobalwn to imation autou anastaV hlqen proV ton ihsoun

51. kai apokriqeiV legei autw o ihsouV ti qeleiV poihsw soi o de tufloV eipen autw rabboni ina anableyw

52. o de ihsouV eipen autw upage h pistiV sou seswken se kai euqewV anebleyen kai hkolouqei tw ihsou en th odw

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina