18. kai to argurion autwn kai to crusion autwn ou mh dunhtai exelesqai autouV en hmera orghV kuriou kai en puri zhlouV autou katanalwqhsetai pasa h gh dioti sunteleian kai spoudhn poihsei epi pantaV touV katoikountaV thn ghn

“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina