6. kai touV ekklinontaV apo tou kuriou kai touV mh zhthsantaV ton kurion kai touV mh antecomenouV tou kuriou

“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina