1. Oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon,

2. Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aser.

3. Synowie Judy: Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili się mu z Bat-Szuy, Kananejki. Lecz Er, pierworodny Judy, okazał się złym w oczach Pana i spotkała go śmierć.

4. Także synowa jego, Tamar, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu.

5. Synowie Peresa: Chesron i Chamul.

6. Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, wszystkich ich pięciu.

7. Synowie Karmiego: Akar, który zatrwożył Izraela z powodu kradzieży rzeczy obłożonych klątwą.

8. Syn Etana: Azariasz.

9. Synowie Chesrona, którzy mu się urodzili: Jerachmeel, Ram i Kelubaj.

10. Ram był ojcem Amminadaba. Amminadab zaś - Nachszona, naczelnika potomków Judy.

11. Nachszon był ojcem Szalmy, a Szalma - Booza.

12. Booz był ojcem Obeda, a Obed - Jessego.

13. Jesse był ojcem: pierworodnego Eliaba, drugiego Abinadaba, trzeciego Szimei,

14. czwartego Netaneela, piątego Raddaja,

15. szóstego Osema, siódmego Dawida.

16. A siostrami ich były: Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel, trzej;

17. Abigail zaś urodziła Amasę; ojcem Amasy był Jeter, Izmaelita.

18. Kaleb, syn Chesrona, wziął za żonę Azubę, z której miał Jeriota. Oto jeszcze jej synowie: Jeszer, Szobab i Ardon.

19. A gdy umarła Azuba, Kaleb wziął sobie za żonę Efratę, która mu urodziła Chura.

20. Chur zaś był ojcem Uriego, a Uri - Besaleela.

21. Potem zbliżył się Chesron do córki Makira, ojca Gileada, wziął ją za żonę, gdy miał sześćdziesiąt lat, a urodziła mu Seguba.

22. Segub był ojcem Jaira, który miał dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead.

23. Zabrał też Aramowi i krajowi Geszur Osiedla Jaira i Kenat z przynależnymi sześćdziesięcioma miejscowościami; wszystkie one należały do synów Makira, ojca Gileada.

24. Po śmierci Chesrona w Kaleb-Efrata, żona Chesrona, Abijja, urodziła mu Aszchura, ojca Tekoa.

25. Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli: Ram - pierworodny, Buna, Oren, Osem i Achiasz.

26. Miał też Jerachmeel inną żonę, imieniem Atara; ta była matką Onama.

27. Synowie Rama, pierworodnego Jerachmeela: Maas, Jamin i Eker.

28. Synami Onama byli: Szammaj i Jada. Synami Szammaja: Nadab i Abiszur.

29. Żonie Abiszura, która mu urodziła Achbana i Molida, było na imię Abichajil.

30. Synami Nadaba: Seled i Appaim. Seled umarł bezdzietny.

31. Synem Appaima: Jiszi. Synem Jisziego: Szeszan. Synem Szeszana: Achlaj.

32. Synami Jady, brata Szammaja: Jeter i Jonatan. Jeter umarł bezdzietny.

33. Synami Jonatana: Pelet i Zara. Ci byli synami Jerachmeela.

34. Szeszan nie miał synów, tylko córki, ale miał sługę Egipcjanina imieniem Jarcha.

35. Dał przeto Szeszan słudze swemu, Jarsze, córkę swą za żonę i urodziła mu Attaja.

36. Attaj zaś był ojcem Natana, a Natan - Zabada.

37. Zabad był ojcem Eflala, a Eflal - Obeda.

38. Obed był ojcem Jehu, a Jehu - Azariasza.

39. Azariasz był ojcem Chelesa, a Cheles - Eleasy.

40. Eleasa był ojcem Sismaja, a Sismaj - Szalluma.

41. Szallum był ojcem Jekamiasza, a Jekamiasz - Eliszamy.

42. Synowie Kaleba, brata Jerachmeela: Mesza, jego pierworodny, który był ojcem Zifa i Mareszy, ojca Chebrona.

43. Synowie Chebrona: Korach, Tappuach, Rekem i Szema.

44. Szema był ojcem Rachama, ojca Jorkeama, a Rekem był ojcem Szammaja.

45. Synem Szammaja był Maon, a Maon był ojcem Bet-Sura.

46. Efa, drugorzędna żona Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazera. Charan był ojcem Gazera.

47. Synowie Jahdaja: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf.

48. Drugorzędna żona Kaleba, Maaka, urodziła Szebera i Tirchanę.

49. Urodziła ona także Szaafa, ojca Madmanny, Szewę, ojca Makbeny i ojca Gibea. Córką Kaleba była Aksa.

50. Ci byli synami Kaleba. Synami Chura, pierworodnego Efraty: Szobal, ojciec Kiriat-Jearim,

51. Salma, ojciec Bet-Lechem, Charef, ojciec Bet-Gader.

52. Szobal, ojciec Kiriat-Jearim, miał synów: Reajasza, Chasriego i Manachata,

53. i rody Kiriat-Jearim, Jitrytów, Putytów, Szumatytów i Miszraitów; od nich wyszli Soreatyci i Esztaulici.

54. Synowie Salmy: Bet-Lechem, Netofatyci, Atrot Bet-Joab, połowa Manachtytów, Soreici,

55. rody pisarzy, mieszkających w Jabbes, Tireatyci, Szimeatyci, Sukatyci. Ci są zatem Kenitami, pochodzącymi z Chammat, od ojca domu Rekaba.

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina