1. U ono vrijeme Filistejci skupiše svoje èete za rat protiv Izraela. I Akiš reèe Davidu: "Znaj da æeš iæi sa mnom na vojsku, ti i tvoji ljudi!"

2. A David odgovori Akišu: "Dobro! Sad æeš vidjeti što æe uèiniti tvoj sluga!" A Akiš odvrati Davidu: "Dobro! Zato æu te postaviti da budeš mojim èuvarom zauvijek."

3. Samuel bijaše umro, a sav ga Izrael bijaše oplakao narièuæi za njim. Ukopali su ga u njegovu gradu Rami. A Šaul bijaše istjerao iz zemlje sve zazivaèe duhova i vraèeve.

4. Dok su se Filistejci skupljali te došli i utaborili se kod Šunema, Šaul skupi sve Izraelce te se utabori na Gilboi.

5. Kad Šaul ugleda filistejski tabor, uplaši se i srce mu snažno zadrhta.

6. Šaul upita za savjet Jahvu, ali mu Jahve ne dade odgovora - ni u snima, ni po Urimu, ni preko proroka.

7. Zato Šaul reèe svojim slugama: "Potražite mi ženu koja zaziva duhove da odem k njoj i upitam je." A sluge mu odgovoriše: "Evo, u En Doru ima žena koja zaziva duhove."

8. Tada se Šaul preruši, obuèe druge haljine i otputi se sa dva èovjeka. I doðe noæu k onoj ženi i reèe joj: "Daj mi vraèaj pomoæu duha i dozovi mi onoga koga ti reknem."

9. A žena mu odgovori: "Ta ti znaš što je uèinio Šaul i kako je istrijebio iz zemlje zazivaèe duhova i vraèeve. Zašto postavljaš zamke mome životu da me pogubiš?"

10. A Šaul joj se zakle Jahvom govoreæi: "Tako mi živog Jahve, neæeš biti ništa kriva za ovo!"

11. Tada žena zapita: "Koga da ti dozovem?" A on odgovori: "Dozovi mi Samuela!"

12. Kad žena ugleda Samuela, povika iza glasa, a onda reèe Šaulu: "Zašto si me prevario? Ta ti si Šaul!"

13. A kralj joj odvrati: "Ne boj se! Nego što vidiš?" A žena odgovori Šaulu: "Vidim nešto božansko što se diže iz zemlje."

14. Šaul je upita: "Kakva je oblièja?" A ona odgovori: "Izlazi starac, ogrnut plaštem." Tada Šaul spozna da je to Samuel, pa pade licem do zemlje i pokloni se.

15. Samuel upita Šaula: "Zašto si pomutio moj mir dozivajuæi me gore?" A Šaul odgovori: "U velikoj sam nevolji jer su Filistejci zavojštili na me, a Bog se okrenuo od mene i ne odgovara mi više ni preko proroka ni u snima. Zato sam dozvao tebe da me pouèiš što da èinim."

16. A Samuel odvrati: "Zašto mene pitaš kad se Jahve odvratio od tebe i postao ti neprijateljem?

17. Jahve ti je uèinio kako ti je kazao preko mene: istrgao je kraljevstvo iz tvoje ruke i dao ga tvome suparniku, Davidu,

18. jer nisi poslušao rijeèi Jahvinih i jer nisi izvršio njegova žestokog gnjeva na Amaleku: stoga ti je Jahve danas ovako uèinio.

19. Jahve æe predati, zajedno s tobom, i Izraela u filistejske ruke. Sutra æeš sa svojim sinovima biti sa mnom, a i tabor izraelski Jahve æe predati u filistejske ruke."

20. Šaul se užasnu i pade na zemlju kako je dug. Spopade ga silan strah od Samuelovih rijeèi. I ponestade mu snage, jer nije ništa jeo cijeli dan i cijelu noæ.

21. Kad ona žena doðe k Šaulu i opazi kako je sav zaplašen, reèe mu: "Gle, tvoja je službenica poslušala tvoju rijeè, stavila sam svoj život na kocku i poslušala tvoje zapovijedi koje si mi naložio.

22. Zato sada poslušaj i ti rijeèi službenice svoje: dopusti da ti pružim zalogaj kruha; jedi da ti se vrati snaga te uzmogneš poæi svojim putem."

23. Ali on ne htjede nego reèe: "Neæu jesti!" Ali kad ga zaokupiše njegove sluge, zajedno sa ženom, posluša ih, ustade sa zemlje i sjede na postelju.

24. Žena je imala kod kuæe tele u tovu. Brzo ga zakla, zatim uze brašna, umijesi ga i napeèe beskvasnoga kruha.

25. Potom stavi sve pred Šaula i njegove ljude. Pošto su jeli, ustadoše i još iste noæi krenuše natrag.

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina