Talált 190 Eredmények: Šaul

 • Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto Šaul iz Rehobota na Rijeci. (Knjiga Postanka 36, 37)

 • Kad umrije Šaul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin. (Knjiga Postanka 36, 38)

 • Sinovi Šimunovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin Kanaanke. (Knjiga Postanka 46, 10)

 • A sinovi Šimunovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin Kanaanke. To su obitelji potekle od Šimuna. (Knjiga Izlaska 6, 15)

 • Kad su došli u zemlju Suf, reèe Šaul momku koji ga je pratio: "Hajde, vratimo se da se ne bi otac okanio magarica i zabrinuo se za nas!" (Prva knjiga o Samuelu 9, 5)

 • A Šaul reèe svome momku: "Ako zaista poðemo onamo, što æemo ponijeti èovjeku? Kruha je nestalo u našim torbama, nemamo dara da ponesemo èovjeku Božjem. Što mu možemo dati?" (Prva knjiga o Samuelu 9, 7)

 • Šaul odvrati svome momku: "Dobro veliš. Hajdemo!" I krenuše u grad gdje je živio èovjek Božji. (Prva knjiga o Samuelu 9, 10)

 • A dan prije nego što je Šaul došao bijaše Jahve objavio Samuelu: (Prva knjiga o Samuelu 9, 15)

 • Šaul pristupi Samuelu na vratima i reèe: "Daj mi kaži gdje je vidioèeva kuæa." (Prva knjiga o Samuelu 9, 18)

 • A Šaul odgovori ovako: "Nisam li ja od Benjaminova plemena, najmanjega plemena Izraelova? A moj rod nije li najneznatniji izmeðu svih rodova Benjaminova plemena? Zašto mi, dakle, govoriš takve rijeèi?" (Prva knjiga o Samuelu 9, 21)

 • Kuhar uze but, donese ga i stavi pred Šaula, a Samuel mu reèe: "Evo, pred tobom je ono što je saèuvano za tebe. Jedi, jer to ti je saèuvano baš za ovu zgodu." Tako je u onaj dan Šaul jeo sa Samuelom. (Prva knjiga o Samuelu 9, 24)

 • I on leže na poèinak. Èim je svanula zora, Samuel zovnu Šaula (na krovu) govoreæi: "Ustani da te otpustim!" Kad je Šaul ustao, izaðoše obojica, on i Samuel. (Prva knjiga o Samuelu 9, 26)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina