Talált 6 Eredmények: Hagaja

  • A židovske su starješine nastavile uspješno graditi po nadahnuæu proroka Hagaja i Zaharije, sina Adonova. Dovršili su gradnju po naredbi Boga Izraelova i po naredbi Kira i Darija i Artakserksa, kralja perzijskoga. (Knjiga Ezrina 6, 14)

  • Druge godine kralja Darija, šestoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, doðe rijeè Jahvina preko proroka Hagaja Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom sveæeniku: (Hagaj 1, 1)

  • Zato je došla rijeè Jahvina preko proroka Hagaja: (Hagaj 1, 3)

  • A Zerubabel, sin Šealtielov, i Jošua, sin Josadakov, veliki sveæenik, i sav ostali narod poslušaše glas Jahve, Boga svojega, i rijeèi proroka Hagaja u onome radi èega ga Jahve njima posla: i narod se poboja Jahve. (Hagaj 1, 12)

  • Druge godine kralja Darija, sedmoga mjeseca, dvadeset i prvoga dana u mjesecu, doðe rijeè Jahvina preko proroka Hagaja: (Hagaj 2, 1)

  • Dvadeset i èetvrtoga dana devetoga mjeseca, druge godine kralja Darija, doðe rijeè Jahvina preko proroka Hagaja: (Hagaj 2, 10)


“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina