Talált 12 Eredmények: Seiru

 • Horijce u brdskom kraju Seiru, blizu El Parana, koji je uz pustinju. (Knjiga Postanka 14, 6)

 • Tako se Ezav - Edom nazvani - naseli u brdskom kraju Seiru. (Knjiga Postanka 36, 8)

 • Ovo je, dakle, potomstvo Ezava, praoca Edomaca, u brdskom kraju Seiru. (Knjiga Postanka 36, 9)

 • I narodu naloži ovako: 'Sad æete proæi preko podruèja svoje braæe, potomaka Ezavovih, koji žive u Seiru. Oni se vas boje, ali vi dobro pripazite; (Ponovljeni zakon 2, 4)

 • Tako smo svoju braæu, potomke Ezavove što žive u Seiru, zaobišli putem što vodi u Arabu, Elat i Esjon Geber, a onda udarismo prema Moapskoj pustinji. (Ponovljeni zakon 2, 8)

 • Isto su tako u Seiru živjeli prije Horijci, ali su ih Ezavovi potomci izvlastili, istrijebili ih i naselili se na njihovo, kako je, uostalom, uèinio Izrael sa zemljom - baštinom svojom - koju mu je Jahve predao. (Ponovljeni zakon 2, 12)

 • kako je, uostalom, uèinio i potomcima Ezavovim, koji su nastanjeni u Seiru, kad je pred njima uništio Horijce, koje su oni otjerali s posjeda i do danas žive na njihovim mjestima. (Ponovljeni zakon 2, 22)

 • da prijeðem preko Jordana u zemlju koju nam daje Jahve, Bog naš - kao što su mi dopustili potomci Ezavovi, nastanjeni u Seiru, i Moapci, što žive u Aru.' (Ponovljeni zakon 2, 29)

 • od gore Halaka, koja se diže prema Seiru, pa do Baal Gada, u ravnici libanonskoj pod gorom Hermonom; zarobio je sve njihove kraljeve, pobio ih i pogubio. (Jošua 11, 17)

 • A ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Jošua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana k zapadu, od Baal Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka, koja se diže prema Seiru, a tu je zemlju Jošua dao u baštinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima, (Jošua 12, 7)

 • Od Baale meða je okretala na zapad prema gori Seiru i onda, prolazeæi sjeverno od gore Jearima, to jest Kesalona, spuštala se u Bet-Šemeš te išla k Timni. (Jošua 15, 10)

 • Dok su oni èekali, Ehud je pobjegao, prošao veæ idole i sklonio se u Seiru. (Knjiga o sucima 3, 26)


“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina