Talált 110 Eredmények: Cristw

 • kai eipen dauid proV touV andraV autou mhdamwV moi para kuriou ei poihsw to rhma touto tw kuriw mou tw cristw kuriou epenegkai ceira mou ep' auton oti cristoV kuriou estin outoV (I Samuel 24, 7)

 • megalunwn swthriaV basilewV autou kai poiwn eleoV tw cristw autou tw dauid kai tw spermati autou ewV aiwnoV (II Samuel 22, 51)

 • megalunwn taV swthriaV tou basilewV autou kai poiwn eleoV tw cristw autou tw dauid kai tw spermati autou ewV aiwnoV (Salmos 17, 51)

 • ekei exanatelw keraV tw dauid htoimasa lucnon tw cristw mou (Salmos 131, 17)

 • outwV legei kurioV o qeoV tw cristw mou kurw ou ekrathsa thV dexiaV epakousai emprosqen autou eqnh kai iscun basilewn diarrhxw anoixw emprosqen autou quraV kai poleiV ou sugkleisqhsontai (Isaías 45, 1)

 • dikaioumenoi dwrean th autou cariti dia thV apolutrwsewV thV en cristw ihsou (Romanos 3, 24)

 • ei de apeqanomen sun cristw pisteuomen oti kai suzhsomen autw (Romanos 6, 8)

 • outwV kai umeiV logizesqe eautouV nekrouV men einai th amartia zwntaV de tw qew en cristw ihsou tw kuriw hmwn (Romanos 6, 11)

 • ta gar oywnia thV amartiaV qanatoV to de carisma tou qeou zwh aiwnioV en cristw ihsou tw kuriw hmwn (Romanos 6, 23)

 • ouden ara nun katakrima toiV en cristw ihsou mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma (Romanos 8, 1)

 • o gar nomoV tou pneumatoV thV zwhV en cristw ihsou hleuqerwsen me apo tou nomou thV amartiaV kai tou qanatou (Romanos 8, 2)

 • oute uywma oute baqoV oute tiV ktisiV etera dunhsetai hmaV cwrisai apo thV agaphV tou qeou thV en cristw ihsou tw kuriw hmwn (Romanos 8, 39)


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina