Talált 7169 Eredmények: Thv

 • kai o lalwn met emou eicen kalamon crusoun ina metrhsh thn polin kai touV pulwnaV authV kai to teicoV authV (Apocalipse 21, 15)

 • kai h poliV tetragwnoV keitai kai to mhkoV authV tosouton estin oson kai to platoV kai emetrhsen thn polin tw kalamw epi stadiwn dwdeka ciliadwn to mhkoV kai to platoV kai to uyoV authV isa estin (Apocalipse 21, 16)

 • kai emetrhsen to teicoV authV ekaton tessarakonta tessarwn phcwn metron anqrwpou o estin aggelou (Apocalipse 21, 17)

 • kai hn h endomhsiV tou teicouV authV iaspiV kai h poliV crusion kaqaron omoia ualw kaqarw (Apocalipse 21, 18)

 • kai oi qemelioi tou teicouV thV polewV panti liqw timiw kekosmhmenoi o qemelioV o prwtoV iaspiV o deuteroV sapfeiroV o tritoV calkhdwn o tetartoV smaragdoV (Apocalipse 21, 19)

 • kai oi dwdeka pulwneV dwdeka margaritai ana eiV ekastoV twn pulwnwn hn ex enoV margaritou kai h plateia thV polewV crusion kaqaron wV ualoV diafanhV (Apocalipse 21, 21)

 • kai naon ouk eidon en auth o gar kurioV o qeoV o pantokratwr naoV authV estin kai to arnion (Apocalipse 21, 22)

 • kai h poliV ou creian ecei tou hliou oude thV selhnhV ina fainwsin en auth h gar doxa tou qeou efwtisen authn kai o lucnoV authV to arnion (Apocalipse 21, 23)

 • kai ta eqnh twn swzomenwn en tw fwti authV peripathsousin kai oi basileiV thV ghV ferousin thn doxan kai thn timhn autwn eiV authn (Apocalipse 21, 24)

 • kai oi pulwneV authV ou mh kleisqwsin hmeraV nux gar ouk estai ekei (Apocalipse 21, 25)

 • kai ou mh eiselqh eiV authn pan koinoun kai poioun bdelugma kai yeudoV ei mh oi gegrammenoi en tw bibliw thV zwhV tou arniou (Apocalipse 21, 27)

 • en mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai enteuqen xulon zwhV poioun karpouV dwdeka kata mhna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eiV qerapeian twn eqnwn (Apocalipse 22, 2)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina