Talált 248 Eredmények: faraw

 • sunhgagen de iwshf pan to argurion to eureqen en gh aiguptou kai en gh canaan tou sitou ou hgorazon kai esitometrei autoiV kai eishnegken iwshf pan to argurion eiV ton oikon faraw (Gênesis 47, 14)

 • ina oun mh apoqanwmen enantion sou kai h gh erhmwqh kthsai hmaV kai thn ghn hmwn anti artwn kai esomeqa hmeiV kai h gh hmwn paideV faraw doV sperma ina speirwmen kai zwmen kai mh apoqanwmen kai h gh ouk erhmwqhsetai (Gênesis 47, 19)

 • kai ekthsato iwshf pasan thn ghn twn aiguptiwn tw faraw apedonto gar oi aiguptioi thn ghn autwn tw faraw epekrathsen gar autwn o limoV kai egeneto h gh faraw (Gênesis 47, 20)

 • cwriV thV ghV twn ierewn monon ouk ekthsato tauthn iwshf en dosei gar edwken doma toiV iereusin faraw kai hsqion thn dosin hn edwken autoiV faraw dia touto ouk apedonto thn ghn autwn (Gênesis 47, 22)

 • eipen de iwshf pasi toiV aiguptioiV idou kekthmai umaV kai thn ghn umwn shmeron tw faraw labete eautoiV sperma kai speirate thn ghn (Gênesis 47, 23)

 • kai estai ta genhmata authV dwsete to pempton meroV tw faraw ta de tessara merh estai umin autoiV eiV sperma th gh kai eiV brwsin umin kai pasin toiV en toiV oikoiV umwn (Gênesis 47, 24)

 • kai eipan seswkaV hmaV euromen carin enantion tou kuriou hmwn kai esomeqa paideV faraw (Gênesis 47, 25)

 • kai eqeto autoiV iwshf eiV prostagma ewV thV hmeraV tauthV epi ghn aiguptou tw faraw apopemptoun cwriV thV ghV twn ierewn monon ouk hn tw faraw (Gênesis 47, 26)

 • epeidh de parhlqon ai hmerai tou penqouV elalhsen iwshf proV touV dunastaV faraw legwn ei euron carin enantion umwn lalhsate peri emou eiV ta wta faraw legonteV (Gênesis 50, 4)

 • kai eipen faraw anabhqi qayon ton patera sou kaqaper wrkisen se (Gênesis 50, 6)

 • kai anebh iwshf qayai ton patera autou kai sunanebhsan met' autou panteV oi paideV faraw kai oi presbuteroi tou oikou autou kai panteV oi presbuteroi thV ghV aiguptou (Gênesis 50, 7)

 • kai epesthsen autoiV epistataV twn ergwn ina kakwswsin autouV en toiV ergoiV kai wkodomhsan poleiV ocuraV tw faraw thn te piqwm kai ramessh kai wn h estin hliou poliV (Êxodo 1, 11)


“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina