Talált 1274 Eredmények: hmwn

 • kai eipan autoiV sumewn kai leui oi adelfoi dinaV uioi de leiaV ou dunhsomeqa poihsai to rhma touto dounai thn adelfhn hmwn anqrwpw oV ecei akrobustian estin gar oneidoV hmin (Gênesis 34, 14)

 • kai dwsomen taV qugateraV hmwn umin kai apo twn qugaterwn umwn lhmyomeqa hmin gunaikaV kai oikhsomen par' umin kai esomeqa wV genoV en (Gênesis 34, 16)

 • ean de mh eisakoushte hmwn tou peritemnesqai labonteV taV qugateraV hmwn apeleusomeqa (Gênesis 34, 17)

 • oi anqrwpoi outoi eirhnikoi eisin meq' hmwn oikeitwsan epi thV ghV kai emporeuesqwsan authn h de gh idou plateia enantion autwn taV qugateraV autwn lhmyomeqa hmin gunaikaV kai taV qugateraV hmwn dwsomen autoiV (Gênesis 34, 21)

 • monon en toutw omoiwqhsontai hmin oi anqrwpoi tou katoikein meq' hmwn wste einai laon ena en tw peritemnesqai hmwn pan arsenikon kaqa kai autoi peritetmhntai (Gênesis 34, 22)

 • kai ta kthnh autwn kai ta uparconta autwn kai ta tetrapoda ouc hmwn estai monon en toutw omoiwqwmen autoiV kai oikhsousin meq' hmwn (Gênesis 34, 23)

 • oi de eipan all' wsei pornh crhswntai th adelfh hmwn (Gênesis 34, 31)

 • eipan de autw oi adelfoi mh basileuwn basileuseiV ef' hmaV h kurieuwn kurieuseiV hmwn kai proseqento eti misein auton eneken twn enupniwn autou kai eneken twn rhmatwn autou (Gênesis 37, 8)

 • eipen de ioudaV proV touV adelfouV autou ti crhsimon ean apokteinwmen ton adelfon hmwn kai kruywmen to aima autou (Gênesis 37, 26)

 • deute apodwmeqa auton toiV ismahlitaiV toutoiV ai de ceireV hmwn mh estwsan ep' auton oti adelfoV hmwn kai sarx hmwn estin hkousan de oi adelfoi autou (Gênesis 37, 27)

 • hn de ekei meq' hmwn neaniskoV paiV ebraioV tou arcimageirou kai dihghsameqa autw kai sunekrinen hmin (Gênesis 41, 12)

 • oi de eipan dwdeka esmen oi paideV sou adelfoi en gh canaan kai idou o newteroV meta tou patroV hmwn shmeron o de eteroV ouc uparcei (Gênesis 42, 13)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina