Talált 1126 Eredmények: uioi

 • apekriqhsan de oi uioi cet proV abraam legonteV (Gênesis 23, 5)

 • iexan de egennhsen ton saba kai ton qaiman kai ton daidan uioi de daidan egenonto ragouhl kai nabdehl kai assouriim kai latousiim kai lowmim (Gênesis 25, 3)

 • uioi de madiam gaifa kai afer kai enwc kai abira kai elraga panteV outoi hsan uioi cettouraV (Gênesis 25, 4)

 • kai eqayan auton isaak kai ismahl oi uioi autou eiV to sphlaion to diploun eiV ton agron efrwn tou saar tou cettaiou o estin apenanti mambrh (Gênesis 25, 9)

 • outoi eisin oi uioi ismahl kai tauta ta onomata autwn en taiV skhnaiV autwn kai en taiV epaulesin autwn dwdeka arconteV kata eqnh autwn (Gênesis 25, 16)

 • kai douleusatwsan soi eqnh kai proskunhsousin soi arconteV kai ginou kurioV tou adelfou sou kai proskunhsousin soi oi uioi tou patroV sou o katarwmenoV se epikataratoV o de eulogwn se euloghmenoV (Gênesis 27, 29)

 • apokriqeiV de laban eipen tw iakwb ai qugatereV qugatereV mou kai oi uioi uioi mou kai ta kthnh kthnh mou kai panta osa su oraV ema estin kai twn qugaterwn mou ti poihsw tautaiV shmeron h toiV teknoiV autwn oiV etekon (Gênesis 31, 43)

 • eneken toutou ou mh fagwsin oi uioi israhl to neuron o enarkhsen o estin epi tou platouV tou mhrou ewV thV hmeraV tauthV oti hyato tou platouV tou mhrou iakwb tou neurou kai enarkhsen (Gênesis 32, 33)

 • iakwb de hkousen oti emianen o uioV emmwr dinan thn qugatera autou oi de uioi autou hsan meta twn kthnwn autou en tw pediw paresiwphsen de iakwb ewV tou elqein autouV (Gênesis 34, 5)

 • oi de uioi iakwb hlqon ek tou pediou wV de hkousan katenucqhsan oi andreV kai luphron hn autoiV sfodra oti aschmon epoihsen en israhl koimhqeiV meta thV qugatroV iakwb kai ouc outwV estai (Gênesis 34, 7)

 • apekriqhsan de oi uioi iakwb tw sucem kai emmwr tw patri autou meta dolou kai elalhsan autoiV oti emianan dinan thn adelfhn autwn (Gênesis 34, 13)

 • kai eipan autoiV sumewn kai leui oi adelfoi dinaV uioi de leiaV ou dunhsomeqa poihsai to rhma touto dounai thn adelfhn hmwn anqrwpw oV ecei akrobustian estin gar oneidoV hmin (Gênesis 34, 14)


“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina