1. kai apesteilen ihsouV uioV nauh ek sattin duo neaniskouV kataskopeusai legwn anabhte kai idete thn ghn kai thn iericw kai poreuqenteV eishlqosan oi duo neaniskoi eiV iericw kai eishlqosan eiV oikian gunaikoV pornhV h onoma raab kai katelusan ekei

2. kai aphggelh tw basilei iericw legonteV eispeporeuntai wde andreV twn uiwn israhl kataskopeusai thn ghn

3. kai apesteilen o basileuV iericw kai eipen proV raab legwn exagage touV andraV touV eispeporeumenouV eiV thn oikian sou thn nukta kataskopeusai gar thn ghn hkasin

4. kai labousa h gunh touV andraV ekruyen autouV kai eipen autoiV legousa eiselhluqasin proV me oi andreV

5. wV de h pulh ekleieto en tw skotei kai oi andreV exhlqon ouk epistamai pou peporeuntai katadiwxate opisw autwn ei katalhmyesqe autouV

6. auth de anebibasen autouV epi to dwma kai ekruyen autouV en th linokalamh th estoibasmenh auth epi tou dwmatoV

7. kai oi andreV katediwxan opisw autwn odon thn epi tou iordanou epi taV diabaseiV kai h pulh ekleisqh kai egeneto wV exhlqosan oi diwkonteV opisw autwn

8. kai autoi de prin h koimhqhnai autouV kai auth anebh epi to dwma proV autouV

9. kai eipen proV autouV epistamai oti dedwken umin kurioV thn ghn epipeptwken gar o foboV umwn ef' hmaV

10. akhkoamen gar oti katexhranen kurioV o qeoV thn eruqran qalassan apo proswpou umwn ote exeporeuesqe ek ghV aiguptou kai osa epoihsen toiV dusi basileusin twn amorraiwn oi hsan peran tou iordanou tw shwn kai wg ouV exwleqreusate autouV

11. kai akousanteV hmeiV exesthmen th kardia hmwn kai ouk esth eti pneuma en oudeni hmwn apo proswpou umwn oti kurioV o qeoV umwn qeoV en ouranw anw kai epi thV ghV katw

12. kai nun omosate moi kurion ton qeon oti poiw umin eleoV kai poihsete kai umeiV eleoV en tw oikw tou patroV mou

13. kai zwgrhsete ton oikon tou patroV mou kai thn mhtera mou kai touV adelfouV mou kai panta ton oikon mou kai panta osa estin autoiV kai exeleisqe thn yuchn mou ek qanatou

14. kai eipan auth oi andreV h yuch hmwn anq' umwn eiV qanaton kai auth eipen wV an paradw kurioV umin thn polin poihsete eiV eme eleoV kai alhqeian

15. kai katecalasen autouV dia thV quridoV

16. kai eipen autoiV eiV thn oreinhn apelqete mh sunanthswsin umin oi katadiwkonteV kai krubhsesqe ekei treiV hmeraV ewV an apostreywsin oi katadiwkonteV opisw umwn kai meta tauta apeleusesqe eiV thn odon umwn

17. kai eipan oi andreV proV authn aqwoi esmen tw orkw sou toutw

18. idou hmeiV eisporeuomeqa eiV meroV thV polewV kai qhseiV to shmeion to spartion to kokkinon touto ekdhseiV eiV thn qurida di' hV katebibasaV hmaV di' authV ton de patera sou kai thn mhtera sou kai touV adelfouV sou kai panta ton oikon tou patroV sou sunaxeiV proV seauthn eiV thn oikian sou

19. kai estai paV oV an exelqh thn quran thV oikiaV sou exw enocoV eautw estai hmeiV de aqwoi tw orkw sou toutw kai osoi ean genwntai meta sou en th oikia sou hmeiV enocoi esomeqa

20. ean de tiV hmaV adikhsh h kai apokaluyh touV logouV hmwn toutouV esomeqa aqwoi tw orkw sou toutw

21. kai eipen autoiV kata to rhma umwn outwV estw kai exapesteilen autouV

22. kai eporeuqhsan kai hlqosan eiV thn oreinhn kai katemeinan ekei treiV hmeraV kai exezhthsan oi katadiwkonteV pasaV taV odouV kai ouc eurosan

23. kai upestreyan oi duo neaniskoi kai katebhsan ek tou orouV kai diebhsan proV ihsoun uion nauh kai dihghsanto autw panta ta sumbebhkota autoiV

24. kai eipan proV ihsoun oti paredwken kurioV pasan thn ghn en ceiri hmwn kai katepthken paV o katoikwn thn ghn ekeinhn af' hmwn

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina