1. idou epi ta orh oi podeV euaggelizomenou kai apaggellontoV eirhnhn eortaze iouda taV eortaV sou apodoV taV eucaV sou dioti ou mh prosqhswsin eti tou dielqein dia sou eiV palaiwsin suntetelestai exhrtai

2. anebh emfuswn eiV proswpon sou exairoumenoV ek qliyewV skopeuson odon krathson osfuoV andrisai th iscui sfodra

3. dioti apestreyen kurioV thn ubrin iakwb kaqwV ubrin tou israhl dioti ektinassonteV exetinaxan autouV kai ta klhmata autwn diefqeiran

4. opla dunasteiaV autwn ex anqrwpwn andraV dunatouV empaizontaV en puri ai hniai twn armatwn autwn en hmera etoimasiaV autou kai oi ippeiV qorubhqhsontai

5. en taiV odoiV kai sugcuqhsontai ta armata kai sumplakhsontai en taiV plateiaiV h orasiV autwn wV lampadeV puroV kai wV astrapai diatrecousai

6. kai mnhsqhsontai oi megistaneV autwn kai feuxontai hmeraV kai asqenhsousin en th poreia autwn kai speusousin epi ta teich kai etoimasousin taV profulakaV autwn

7. pulai twn potamwn dihnoicqhsan kai ta basileia diepesen

8. kai h upostasiV apekalufqh kai auth anebainen kai ai doulai authV hgonto kaqwV peristerai fqeggomenai en kardiaiV autwn

9. kai nineuh wV kolumbhqra udatoV ta udata authV kai autoi feugonteV ouk esthsan kai ouk hn o epiblepwn

10. dihrpazon to argurion dihrpazon to crusion kai ouk hn peraV tou kosmou authV bebaruntai uper panta ta skeuh ta epiqumhta authV

11. ektinagmoV kai anatinagmoV kai ekbrasmoV kai kardiaV qrausmoV kai upolusiV gonatwn kai wdineV epi pasan osfun kai to proswpon pantwn wV proskauma cutraV

12. pou estin to katoikhthrion twn leontwn kai h nomh h ousa toiV skumnoiV ou eporeuqh lewn tou eiselqein ekei skumnoV leontoV kai ouk hn o ekfobwn

13. lewn hrpasen ta ikana toiV skumnoiV autou kai apepnixen toiV leousin autou kai eplhsen qhraV nossian autou kai to katoikhthrion autou arpaghV

14. idou egw epi se legei kurioV pantokratwr kai ekkausw en kapnw plhqoV sou kai touV leontaV sou katafagetai romfaia kai exoleqreusw ek thV ghV thn qhran sou kai ou mh akousqh ouketi ta erga sou

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina