1. kai outoi staqmoi twn uiwn israhl wV exhlqon ek ghV aiguptou sun dunamei autwn en ceiri mwush kai aarwn

2. kai egrayen mwushV taV aparseiV autwn kai touV staqmouV autwn dia rhmatoV kuriou kai outoi staqmoi thV poreiaV autwn

3. aphran ek ramessh tw mhni tw prwtw th pentekaidekath hmera tou mhnoV tou prwtou th epaurion tou pasca exhlqon oi uioi israhl en ceiri uyhlh enantion pantwn twn aiguptiwn

4. kai oi aiguptioi eqapton ex autwn touV teqnhkotaV pantaV ouV epataxen kurioV pan prwtotokon en gh aiguptw kai en toiV qeoiV autwn epoihsen thn ekdikhsin kurioV

5. kai aparanteV oi uioi israhl ek ramessh parenebalon eiV sokcwq

6. kai aphran ek sokcwq kai parenebalon eiV bouqan o estin meroV ti thV erhmou

7. kai aphran ek bouqan kai parenebalon epi stoma eirwq o estin apenanti beelsepfwn kai parenebalon apenanti magdwlou

8. kai aphran apenanti eirwq kai diebhsan meson thV qalasshV eiV thn erhmon kai eporeuqhsan odon triwn hmerwn dia thV erhmou autoi kai parenebalon en pikriaiV

9. kai aphran ek pikriwn kai hlqon eiV ailim kai en ailim dwdeka phgai udatwn kai ebdomhkonta stelech foinikwn kai parenebalon ekei para to udwr

10. kai aphran ex ailim kai parenebalon epi qalassan eruqran

11. kai aphran apo qalasshV eruqraV kai parenebalon eiV thn erhmon sin

12. kai aphran ek thV erhmou sin kai parenebalon eiV rafaka

13. kai aphran ek rafaka kai parenebalon en ailouV

14. kai aphran ex ailouV kai parenebalon en rafidin kai ouk hn udwr tw law piein ekei

15. kai aphran ek rafidin kai parenebalon en th erhmw sina

16. kai aphran ek thV erhmou sina kai parenebalon en mnhmasin thV epiqumiaV

17. kai aphran ek mnhmatwn epiqumiaV kai parenebalon en ashrwq

18. kai aphran ex ashrwq kai parenebalon en raqama

19. kai aphran ek raqama kai parenebalon en remmwn fareV

20. kai aphran ek remmwn fareV kai parenebalon en lemwna

21. kai aphran ek lemwna kai parenebalon eiV dessa

22. kai aphran ek dessa kai parenebalon eiV makellaq

23. kai aphran ek makellaq kai parenebalon eiV safar

24. kai aphran ek safar kai parenebalon eiV caradaq

25. kai aphran ek caradaq kai parenebalon eiV makhlwq

26. kai aphran ek makhlwq kai parenebalon eiV kataaq

27. kai aphran ek kataaq kai parenebalon eiV taraq

28. kai aphran ek taraq kai parenebalon eiV matekka

29. kai aphran ek matekka kai parenebalon eiV selmwna

30. kai aphran ek selmwna kai parenebalon eiV massourouq

31. kai aphran ek massourouq kai parenebalon eiV banaia

32. kai aphran ek banaia kai parenebalon eiV to oroV gadgad

33. kai aphran ek tou orouV gadgad kai parenebalon eiV etebaqa

34. kai aphran ex etebaqa kai parenebalon eiV ebrwna

35. kai aphran ex ebrwna kai parenebalon eiV gesiwngaber

36. kai aphran ek gesiwngaber kai parenebalon en th erhmw sin kai aphran ek thV erhmou sin kai parenebalon eiV thn erhmon faran auth estin kadhV

37. kai aphran ek kadhV kai parenebalon eiV wr to oroV plhsion ghV edwm

38. kai anebh aarwn o iereuV dia prostagmatoV kuriou kai apeqanen ekei en tw tessarakostw etei thV exodou twn uiwn israhl ek ghV aiguptou tw mhni tw pemptw mia tou mhnoV

39. kai aarwn hn triwn kai eikosi kai ekaton etwn ote apeqnhsken en wr tw orei

40. kai akousaV o cananiV basileuV arad kai outoV katwkei en gh canaan ote eiseporeuonto oi uioi israhl

41. kai aphran ex wr tou orouV kai parenebalon eiV selmwna

42. kai aphran ek selmwna kai parenebalon eiV finw

43. kai aphran ek finw kai parenebalon eiV wbwq

44. kai aphran ex wbwq kai parenebalon en gai en tw peran epi twn oriwn mwab

45. kai aphran ek gai kai parenebalon eiV daibwn gad

46. kai aphran ek daibwn gad kai parenebalon en gelmwn deblaqaim

47. kai aphran ek gelmwn deblaqaim kai parenebalon epi ta orh ta abarim apenanti nabau

48. kai aphran apo orewn abarim kai parenebalon epi dusmwn mwab epi tou iordanou kata iericw

49. kai parenebalon para ton iordanhn ana meson aisimwq ewV belsattim kata dusmaV mwab

50. kai elalhsen kurioV proV mwushn epi dusmwn mwab para ton iordanhn kata iericw legwn

51. lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV umeiV diabainete ton iordanhn eiV ghn canaan

52. kai apoleite pantaV touV katoikountaV en th gh pro proswpou umwn kai exareite taV skopiaV autwn kai panta ta eidwla ta cwneuta autwn apoleite auta kai pasaV taV sthlaV autwn exareite

53. kai apoleite pantaV touV katoikountaV thn ghn kai katoikhsete en auth umin gar dedwka thn ghn autwn en klhrw

54. kai kataklhronomhsete thn ghn autwn en klhrw kata fulaV umwn toiV pleiosin plhquneite thn katascesin autwn kai toiV elattosin elattwsete thn katascesin autwn eiV o ean exelqh to onoma autou ekei autou estai kata fulaV patriwn umwn klhronomhsete

55. ean de mh apoleshte touV katoikountaV epi thV ghV apo proswpou umwn kai estai ouV ean kataliphte ex autwn skolopeV en toiV ofqalmoiV umwn kai bolideV en taiV pleuraiV umwn kai ecqreusousin epi thV ghV ef' hn umeiV katoikhsete

56. kai estai kaqoti diegnwkein poihsai autouV poihsw umin

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina