1. tote o ihsouV anhcqh eiV thn erhmon upo tou pneumatoV peirasqhnai upo tou diabolou

2. kai nhsteusaV hmeraV tessarakonta kai nuktaV tessarakonta usteron epeinasen

3. kai proselqwn autw o peirazwn eipen ei uioV ei tou qeou eipe ina oi liqoi outoi artoi genwntai

4. o de apokriqeiV eipen gegraptai ouk ep artw monw zhsetai anqrwpoV all epi panti rhmati ekporeuomenw dia stomatoV qeou

5. tote paralambanei auton o diaboloV eiV thn agian polin kai isthsin auton epi to pterugion tou ierou

6. kai legei autw ei uioV ei tou qeou bale seauton katw gegraptai gar oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou kai epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou

7. efh autw o ihsouV palin gegraptai ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou

8. palin paralambanei auton o diaboloV eiV oroV uyhlon lian kai deiknusin autw pasaV taV basileiaV tou kosmou kai thn doxan autwn

9. kai legei autw tauta panta soi dwsw ean peswn proskunhshV moi

10. tote legei autw o ihsouV upage satana gegraptai gar kurion ton qeon sou proskunhseiV kai autw monw latreuseiV

11. tote afihsin auton o diaboloV kai idou aggeloi proshlqon kai dihkonoun autw

12. akousaV de o ihsouV oti iwannhV paredoqh anecwrhsen eiV thn galilaian

13. kai katalipwn thn nazaret elqwn katwkhsen eiV kapernaoum thn paraqalassian en orioiV zaboulwn kai nefqaleim

14. ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV

15. gh zaboulwn kai gh nefqaleim odon qalasshV peran tou iordanou galilaia twn eqnwn

16. o laoV o kaqhmenoV en skotei eide fwV mega kai toiV kaqhmenoiV en cwra kai skia qanatou fwV aneteilen autoiV

17. apo tote hrxato o ihsouV khrussein kai legein metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn

18. peripatwn de o ihsouV para thn qalassan thV galilaiaV eiden duo adelfouV simwna ton legomenon petron kai andrean ton adelfon autou ballontaV amfiblhstron eiV thn qalassan hsan gar alieiV

19. kai legei autoiV deute opisw mou kai poihsw umaV alieiV anqrwpwn

20. oi de euqewV afenteV ta diktua hkolouqhsan autw

21. kai probaV ekeiqen eiden allouV duo adelfouV iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou en tw ploiw meta zebedaiou tou patroV autwn katartizontaV ta diktua autwn kai ekalesen autouV

22. oi de euqewV afenteV to ploion kai ton patera autwn hkolouqhsan autw

23. kai perihgen olhn thn galilaian o ihsouV didaskwn en taiV sunagwgaiV autwn kai khrusswn to euaggelion thV basileiaV kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law

24. kai aphlqen h akoh autou eiV olhn thn surian kai proshnegkan autw pantaV touV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV kai basanoiV sunecomenouV kai daimonizomenouV kai selhniazomenouV kai paralutikouV kai eqerapeusen autouV

25. kai hkolouqhsan autw ocloi polloi apo thV galilaiaV kai dekapolewV kai ierosolumwn kai ioudaiaV kai peran tou iordanou

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina