1. Manašeu je bilo dvanaest godina kad se zakraljio. Pedeset i pet godina kraljevao je u Jeruzalemu. Njegova se majka zvala Hefsi-Bah.

2. Èinio je što je zlo u Jahvinim oèima, povodeæi se za gnusobama naroda što ih je Jahve protjerao pred Izraelovim sinovima.

3. Obnovio je uzvišice što ih bijaše oborio otac mu Ezekija, podigao je žrtvenik Baalu, naèinio ašere kako bijaše uèinio izraelski kralj Ahab; i stao se klanjati svoj vojsci nebeskoj i služiti joj.

4. Podigao je žrtvenike i u Domu Jahvinu, za koji bijaše rekao Jahve: "U Jeruzalemu æe prebivati moje Ime zauvijek."

5. Sagradio je žrtvenike svoj nebeskoj vojsci u oba predvorja Doma Jahvina.

6. I sinove je svoje proveo kroz oganj. Vraèao je, gatao, stvorio bajaèe i opsjenare, uèinio je premnogo zla u oèima Jahve i razjarivao ga.

7. Dao je naèiniti lik Ašere i posadio ga u Domu, za koji Jahve bijaše rekao Davidu i njegovu sinu Salomonu: "U ovom Domu i u Jeruzalemu, koji sam izabrao meðu svim izraelskim plemenima, postavit æu svoje Ime zauvijek.

8. Neæu više dati da noga Izraelaca uzmakne iz zemlje koju sam dao u baštinu njihovim oèevima, samo ako budu držali i provodili u djelo sve što sam im zapovjedio: Zakon što im ga je objavio moj sluga Mojsije."

9. Ali oni nisu poslušali, Manaše ih je zaveo te su radili još gore nego narodi što ih je Jahve iskorijenio pred Izraelovim sinovima.

10. Tada je Jahve ovako govorio preko slugu svojih proroka:

11. "Zato što je judejski kralj Manaše èinio te gnusobe, zato što je uèinio više zla nego što su prije njega radili Amorejci i što je zaveo Judejce svojim idolima,

12. ovako veli Jahve, Bog Izraelov: 'Evo, uèinit æu da doðe nevolja na Jeruzalem i Judeju, takva da æe zazujati oba uha onima koji o njoj èuju.

13. Nategnut æu nad Jeruzalemom isto uže kao nad Samarijom, isto mjerilo kao nad kuæom Ahabovom; zbrisat æu Jeruzalem kao što se briše zdjela pa se tad izvrne.

14. Odbacit æu ostatke svoje baštine, predat æu ih u ruke njihovih neprijatelja; služit æe za plijen i grabež svim svojim neprijateljima

15. jer su èinili što je zlo u mojim oèima jer su izazivali moj gnjev od dana kada su njihovi oci izišli iz Egipta pa sve do danas.'"

16. I mnogo je nedužne krvi prolio Manaše, tako da se njome napunio Jeruzalem od jednoga kraja do drugoga, da se i ne spominje njegov grijeh kojim je zaveo Judu da èini što je zlo u oèima Jahvinim.

17. Ostala povijest Manašeova, njegova djela i grijesi koje je poèinio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?

18. Manaše je poèinuo kraj svojih otaca i sahranjen je u vrtu svojeg dvora, u vrtu Uzinu. Sin mu Amon zakralji se mjesto njega.

19. Amonu bijahu dvadeset i dvije godine kad je zavladao, a kraljevao je dvije godine u Jeruzalemu. Njegova se majka zvala Mešulemet, kæi Harusova, i bila je iz Jotbe.

20. On je èinio što je zlo u oèima Jahvinim, kao što je èinio njegov otac Manaše.

21. U svemu je slijedio put svoga oca, služio je idolima kojima je služio i njegov otac i klanjao im se.

22. On je ostavio Jahvu, Boga svojih praotaca, i nije hodio putem Jahvinim.

23. Amonovi se èasnici urotiše protiv njega i ubiše kralja u dvoru.

24. Ali je prosti puk pobio sve one koji se bijahu urotili protiv kralja Amona i na njegovo mjesto zakraljio sina mu Jošiju.

25. Ostala povijest Amonova i sve što je èinio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?

26. Pokopali su ga u grobnicu njegova oca, u vrtu Uzinu, a njegov sin Jošija zakralji se mjesto njega.

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina