1. Kralj Salomon bio je kralj nad svim Izraelom,

2. a evo njegovih odliènika: Azarja, sin Sadokov, sveæenik;

3. Elihoref i Ahija, sinovi Šišini, bilježnici; Jošafat, sin Ahiludov, savjetnik;

4. Benaja, sin Jojadin, vojskovoða; Sadok i Ebjatar, sveæenici.

5. Azarja, sin Natanov, bio je nad namjesnicima; Zabud, sin Natanov, prijatelj kraljev;

6. Ahišar, upravitelj dvora; Eliab, sin Joabov, zapovjednik vojske; Adoram, sin Abdin, nadstojnik za tlaku.

7. Salomon je imao po svem Izraelu dvanaest namjesnika koji su opskrbljivali kralja i njegov dom; za svakoga je dolazio red da po jedan mjesec u godini podmiruje to uzdržavanje.

8. Evo njihovih imena: ...sin Hurov, u gori Efrajimovoj;

9. ...sin Dekerov, u Makasu, Šaalbimu, Bet Šemešu, Elonu do Bet Hanana;

10. ...sin Hesedov, u Arubotu; pod njim bijaše Soho i sav kraj heferski;

11. ...sin Abinadabov, nad svim okružjem dorskim; žena mu je bila Tafata, kæi Salomonova;

12. Baana, sin Ahiludov, u Tanaku i Megidu i u svem Bet Šeanu, koji je pokraj Saretana niže Jizreela, od Bet Šeana do Abel Mekole, i preko Jokmeama.

13. ...sin Geberov, u Ramotu Gileadskom; njegova su bila Sela Jaira, sina Manašeova, koja su u Gileadu; imao je i podruèje Argob koje leži u Bašanu, šezdeset tvrdih gradova, opasanih zidovima i prijevornicama od tuèa;

14. Ahinabad, sin Idov, u Mahanajimu;

15. Ahimaas u Naftaliju; i on se oženio jednom Salomonovom kæeri - Bosmatom.

16. Baana, sin Hušajev, u Ašeru i na visoravnima;

17. Jošafat, sin Paruahov, u Jisakaru;

18. Šimej, sin Elin, u Benjaminu;

19. Geber, sin Urijin, u zemlji Gileadu, zemlji Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja bašanskoga. Povrh toga bio je još jedan namjesnik u zemlji.

20. Juda i Izrael bili su mnogobrojni, bijaše ih kao pijeska na obali morskoj. Jeli su i pili i bili sretni.

“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina