Fondare 2520 Risultati per: Asa

 • kai epoihsen o qeoV ta khth ta megala kai pasan yuchn zwwn erpetwn a exhgagen ta udata kata genh autwn kai pan peteinon pterwton kata genoV kai eiden o qeoV oti kala (Gênesis 1, 21)

 • onoma tw eni fiswn outoV o kuklwn pasan thn ghn euilat ekei ou estin to crusion (Gênesis 2, 11)

 • kai onoma tw potamw tw deuterw ghwn outoV o kuklwn pasan thn ghn aiqiopiaV (Gênesis 2, 13)

 • kai eipen kurioV o qeoV tw ofei oti epoihsaV touto epikataratoV su apo pantwn twn kthnwn kai apo pantwn twn qhriwn thV ghV epi tw sthqei sou kai th koilia poreush kai ghn fagh pasaV taV hmeraV thV zwhV sou (Gênesis 3, 14)

 • tw de adam eipen oti hkousaV thV fwnhV thV gunaikoV sou kai efageV apo tou xulou ou eneteilamhn soi toutou monou mh fagein ap' autou epikataratoV h gh en toiV ergoiV sou en lupaiV fagh authn pasaV taV hmeraV thV zwhV sou (Gênesis 3, 17)

 • kai egenonto pasai ai hmerai adam aV ezhsen ennakosia kai triakonta eth kai apeqanen (Gênesis 5, 5)

 • kai egenonto pasai ai hmerai shq ennakosia kai dwdeka eth kai apeqanen (Gênesis 5, 8)

 • kai egenonto pasai ai hmerai enwV ennakosia kai pente eth kai apeqanen (Gênesis 5, 11)

 • kai egenonto pasai ai hmerai kainan ennakosia kai deka eth kai apeqanen (Gênesis 5, 14)

 • kai egenonto pasai ai hmerai malelehl oktakosia kai enenhkonta pente eth kai apeqanen (Gênesis 5, 17)

 • kai egenonto pasai ai hmerai iared ennakosia kai exhkonta duo eth kai apeqanen (Gênesis 5, 20)

 • kai egenonto pasai ai hmerai enwc triakosia exhkonta pente eth (Gênesis 5, 23)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina