Fondare 703 Risultati per: Kurie

 • eipen de despota kurie kata ti gnwsomai oti klhronomhsw authn (Gênesis 15, 8)

 • kai eipen kurie ei ara euron carin enantion sou mh parelqhV ton paida sou (Gênesis 18, 3)

 • kai eipen mh ti kurie ean lalhsw ean de eureqwsin ekei triakonta kai eipen ou mh apolesw ean eurw ekei triakonta (Gênesis 18, 30)

 • kai eipen mh ti kurie ean lalhsw eti apax ean de eureqwsin ekei deka kai eipen ou mh apolesw eneken twn deka (Gênesis 18, 32)

 • eipen de lwt proV autouV deomai kurie (Gênesis 19, 18)

 • abimelec de ouc hyato authV kai eipen kurie eqnoV agnooun kai dikaion apoleiV (Gênesis 20, 4)

 • mh kurie akouson de hmwn basileuV para qeou ei su en hmin en toiV eklektoiV mnhmeioiV hmwn qayon ton nekron sou oudeiV gar hmwn to mnhmeion autou kwlusei apo sou tou qayai ton nekron sou ekei (Gênesis 23, 6)

 • par' emoi genou kurie kai akouson mou ton agron kai to sphlaion to en autw soi didwmi enantion pantwn twn politwn mou dedwka soi qayon ton nekron sou (Gênesis 23, 11)

 • ouci kurie akhkoa gh tetrakosiwn didracmwn arguriou ana meson emou kai sou ti an eih touto su de ton nekron sou qayon (Gênesis 23, 15)

 • kai eipen kurie o qeoV tou kuriou mou abraam euodwson enantion emou shmeron kai poihson eleoV meta tou kuriou mou abraam (Gênesis 24, 12)

 • h de eipen pie kurie kai espeusen kai kaqeilen thn udrian epi ton braciona authV kai epotisen auton (Gênesis 24, 18)

 • kai elqwn shmeron epi thn phghn eipa kurie o qeoV tou kuriou mou abraam ei su euodoiV thn odon mou hn nun egw poreuomai ep' authn (Gênesis 24, 42)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina