Fondare 3600 Risultati per: Tav

 • kai elaben abraam ismahl ton uion autou kai pantaV touV oikogeneiV autou kai pantaV touV argurwnhtouV kai pan arsen twn andrwn twn en tw oikw abraam kai perietemen taV akrobustiaV autwn en tw kairw thV hmeraV ekeinhV kaqa elalhsen autw o qeoV (Gênesis 17, 23)

 • kai eiV taV boaV edramen abraam kai elaben moscarion apalon kai kalon kai edwken tw paidi kai etacunen tou poihsai auto (Gênesis 18, 7)

 • hdein gar oti suntaxei toiV uioiV autou kai tw oikw autou met' auton kai fulaxousin taV odouV kuriou poiein dikaiosunhn kai krisin opwV an epagagh kurioV epi abraam panta osa elalhsen proV auton (Gênesis 18, 19)

 • eisin de moi duo qugatereV ai ouk egnwsan andra exaxw autaV proV umaV kai crhsasqe autaiV kaqa an areskh umin monon eiV touV andraV toutouV mh poihshte mhden adikon ou eineken eishlqon upo thn skephn twn dokwn mou (Gênesis 19, 8)

 • ekteinanteV de oi andreV taV ceiraV eisespasanto ton lwt proV eautouV eiV ton oikon kai thn quran tou oikou apekleisan (Gênesis 19, 10)

 • touV de andraV touV ontaV epi thV quraV tou oikou epataxan aorasia apo mikrou ewV megalou kai pareluqhsan zhtounteV thn quran (Gênesis 19, 11)

 • exhlqen de lwt kai elalhsen proV touV gambrouV autou touV eilhfotaV taV qugateraV autou kai eipen anasthte kai exelqate ek tou topou toutou oti ektribei kurioV thn polin edoxen de geloiazein enantion twn gambrwn autou (Gênesis 19, 14)

 • hnika de orqroV egineto epespoudazon oi aggeloi ton lwt legonteV anastaV labe thn gunaika sou kai taV duo qugateraV sou aV eceiV kai exelqe ina mh sunapolh taiV anomiaiV thV polewV (Gênesis 19, 15)

 • kai katestreyen taV poleiV tautaV kai pasan thn perioikon kai pantaV touV katoikountaV en taiV polesin kai panta ta anatellonta ek thV ghV (Gênesis 19, 25)

 • kai egeneto en tw ektriyai kurion pasaV taV poleiV thV perioikou emnhsqh o qeoV tou abraam kai exapesteilen ton lwt ek mesou thV katastrofhV en tw katastreyai kurion taV poleiV en aiV katwkei en autaiV lwt (Gênesis 19, 29)

 • kai wrqrisen abimelec to prwi kai ekalesen pantaV touV paidaV autou kai elalhsen panta ta rhmata tauta eiV ta wta autwn efobhqhsan de panteV oi anqrwpoi sfodra (Gênesis 20, 8)

 • proshuxato de abraam proV ton qeon kai iasato o qeoV ton abimelec kai thn gunaika autou kai taV paidiskaV autou kai etekon (Gênesis 20, 17)


“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina