Fondare 216 Risultati per: Toutwn

 • treiV outoi eisin oi uioi nwe apo toutwn diesparhsan epi pasan thn ghn (Gênesis 9, 19)

 • ek toutwn afwrisqhsan nhsoi twn eqnwn en th gh autwn ekastoV kata glwssan en taiV fulaiV autwn kai en toiV eqnesin autwn (Gênesis 10, 5)

 • autai ai fulai uiwn nwe kata geneseiV autwn kata ta eqnh autwn apo toutwn diesparhsan nhsoi twn eqnwn epi thV ghV meta ton kataklusmon (Gênesis 10, 32)

 • epei de egineto o hlioV proV dusmaiV flox egeneto kai idou klibanoV kapnizomenoV kai lampadeV puroV ai dihlqon ana meson twn dicotomhmatwn toutwn (Gênesis 15, 17)

 • kai eipen abimelec tw abraam ti eisin ai epta amnadeV twn probatwn toutwn aV esthsaV monaV (Gênesis 21, 29)

 • egeneto de en tw akousai ton paida ton abraam twn rhmatwn toutwn prosekunhsen epi thn ghn kuriw (Gênesis 24, 52)

 • kai eneteilato tw prwtw kai tw deuterw kai tw tritw kai pasi toiV proporeuomenoiV opisw twn poimniwn toutwn legwn kata to rhma touto lalhsate hsau en tw eurein umaV auton (Gênesis 32, 20)

 • kai sunagagetwsan panta ta brwmata twn epta etwn twn ercomenwn twn kalwn toutwn kai sunacqhtw o sitoV upo ceira faraw brwmata en taiV polesin fulacqhtw (Gênesis 41, 35)

 • barunesqw ta erga twn anqrwpwn toutwn kai merimnatwsan tauta kai mh merimnatwsan en logoiV kenoiV (Êxodo 5, 9)

 • labwn de mwushV to aima kateskedasen tou laou kai eipen idou to aima thV diaqhkhV hV dieqeto kurioV proV umaV peri pantwn twn logwn toutwn (Êxodo 24, 8)

 • kai poihseiV epi to lwma tou upodutou katwqen wsei exanqoushV roaV roiskouV ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV epi tou lwmatoV tou upodutou kuklw to auto de eidoV roiskouV crusouV kai kwdwnaV ana meson toutwn perikuklw (Êxodo 28, 33)

 • kai sugkoyeiV ek toutwn lepton kai qhseiV apenanti twn marturiwn en th skhnh tou marturiou oqen gnwsqhsomai soi ekeiqen agion twn agiwn estai umin (Êxodo 30, 36)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina